Coronacrisis of "Great Reset"

corona

Update: 25-08-2021

Coronacrisis of "Great Reset"?

De Coronacrisis en haar achtergronden onderzocht

Marjan Waldorp

Dit document is gebaseerd op feiten en cijfers afkomstig uit openbare bronnen, zoals het CBS, RIVM, WHO, WEF, NHG, The Lancet, medRxiv, ScienceDirect, etc.

Daar waar vragen rijzen, maar verdere gegevens ontbreken, laat de auteur eventuele speculaties aan de lezer.

1. inleiding
2. Sterftecijfers
3. Huisarts consultaties
4. Mortaliteit
5. Capaciteitsproblemen in de zorg
6. Berichtgeving Corona pandemie
7. Beleid / maatregelen
8. Belanghebbenden
9. Het is nu de tijd voor een "Great Reset"
10. De mythe van de maakbare wereld

1. Inleiding

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt."
(Johan Cruijff)

In Mrt. 2020 werden we door onze politieke bestuurders van het ene op het andere moment geworpen in de surrealistische wereld van "Het Nieuwe Normaal". Onze medemens verwerd tot een potentieel gevaarlijk besmettelijk object. Grondrechten, waarvan we decennia dachten dat die ons als burger tegen de overheid zouden beschermen, werden bruusk opzij geschoven, vrijheden ingeperkt tot achter de voordeur. Een noodwet stelde het parlement grotendeels buiten werking. "Het Nieuwe Normaal, wen er maar aan", zo zeiden onze bestuurders. Maar hoezo is een noodtoestand "normaal"? Of is het de bedoeling dat deze noodtoestand permanent wordt?

 • Hoe gevaarlijk is Corona, het SARS-CoV-2 virus?
 • Namen onze politieke bestuurders de adequate maatregelen?
 • Waren de genomen maatregelen proportioneel?
 • Werden de te verwachten positieve effecten afgewogen tegen de eventuele negatieve effecten?
 • Werden en worden wij op een veelzijdige manier geïnformeerd?
 • Zijn er sturende politieke belangen?
 • Zijn er sturende commerciële belangen?

Er zijn gegronde redenen om kritische vragen te stellen bij de huidige Coronacrisis. Wat begon als een geloofwaardige ernstige crisis, ontpopte zich gaandeweg als een hoax. Het Coronavirus bestaat. Daarover geen misverstand. Je kunt er ziek van worden en voor mensen met een zwakke gezondheid kan het gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. De wereldcrisis rondom deze Corona pandemie is echter aantoonbaar geregisseerd. De Coronacrisis heeft wat weg van de perfecte moord. Wie het gedaan heeft valt niet te bewijzen, maar alle tekenen wijzen op voorbedachte rade. Het is opmerkelijk hoe grondig de Coronacrisis werd voorbereid en nu volgens draaiboek wordt uitgerold. (Zie: 6. Berichtgeving Corona pandemie)

Ook zou je de Coronacrisis de klimaatcrisis 2.0 kunnen noemen. De gelijkenis tussen deze Coronacrisis en de klimaatcrisis is frappant:

 1. een gróót gevaar dat de mensheid bedreigt;
 2. aanwijsbaar, echt onheil en leed dat dit gevaar overtuigend "bewijst"; 1
 3. een grensoverschrijdend probleem dat nationale overheden dwingt tot internationale samenwerking en de positie van de VN versterkt;
 4. irreële doelstellingen;
 5. disproportionele en disfunctionele maatregelen;
 6. tunnelvisie, misleiding, propaganda en censuur;
 7. "De Wetenschap" en deskundigen, die op het voetstuk van de autoriteit worden gehesen en tegelijk
 8. critici, die worden weggezet als "complotdenkers", 2 3 geframed als "klimaatontkenners/virusontkenners", mensen met onheuse drijfveren en slechte bedoelingen (de deugmensen tegenover de slechtmensen);
 9. bevlogen leiders, die zeggen ons te zullen verlossen uit de catastrofe, maar waarvan het de vraag is wat hun werkelijke motieven zijn;
 10. doempredikers uit diverse disciplines, die ons schuld aanpraten en de crisis versterken. Deze onheilsprofeten grijpen de crisis aan om hun stokpaardjes te berijden en hun agenda te realiseren.

Er is echter één groot verschil met de klimaatcrisis: Waar de klimaatcrisis best lastig is te weerleggen, is de Coronacrisis veel gemakkelijker door te prikken. Er is zo veel dat niet klopt! En wie dat eenmaal begint te zien, gelooft het narratief niet meer en wordt een ketter.

Het is de hoogste tijd dat wij ons massaal bewust worden van wat hier werkelijk aan de hand is.
Doen wij dat niet, dan eindigen wij in een totale dictatuur!

2. Sterftecijfers

2.1 Overlijdens per week

Sterfte per week, bron: allecijfers.nl 4

Volgens het RIVM werd de oversterfte tijdens de 18 weken griepepidemie 2017/2018 geschat op 9.444 doden. De oversterfte tijdens de COVID-19 epidemie van week 10 t/m 19 was 9.768 doden. 5 Vergelijkbaar dus!

Door vergrijzing en toename van de bevolking steeg de afgelopen 10 jaar het totaal aantal overledenen per jaar van ca. 135.000 naar ca. 152.500, een toename met gemiddeld ca. 1750/jaar. 6 Op grond van deze trend hadden we in 2020 ca. 154.500 overledenen mogen verwachten, echter door de Corona-epidemie in Mrt/April, de hittegolf in Aug. en de "tweede Corona-golf" kwam het totaal overleden uit op ca. 168.600, ca. 14.000 hoger.

Net als bij de klimaatcrisis zijn in de Coronacrisis de alarmisten opgetogen over de slechte cijfers. Slechte cijfers "bewijzen" met terugwerkende kracht hun gelijk en rechtvaardigen de genomen maatregelen. In haar bericht van 15 jan 2021 zingt het CBS mee met het alarmistenkoor. De oversterfte in 2020 is geheel toe te schrijven aan COVID-19 volgens het CBS. 7 Wat het CBS er niet bij zegt is dat er nadrukkelijk gestuurd is op het vermelden van COVID-19 als doodsoorzaak op de overlijdensverklaring. (4.1 manipulatie overlijdensstatistieken) Het effect van die sturing is tweeledig:

 1. Het hoge aantal COVID-19 overlijdens "bewijst" de ernst van de Corona pandemie;
 2. Een stijging van andere doodsoorzaken als schadelijk neveneffect van het beleid wordt gemaskeerd. (Bijv. overlijden aan kanker of hart- en vaatziekten door uitgestelde behandelingen)

Wat in de meerjarige sterftegrafiek opvalt is de vroege inzet van het nieuwe griepseizoen, de "tweede Coronagolf". In Okt. 2020 stijgen de overlijdens veel sneller dan in voorgaande jaren. Dit zou verband kunnen houden met een gebrek aan weerstand van de bevolking. Anders dan in vorige jaren heeft de bevolking zich afgelopen zomer minder goed op kunnen laden door de beperkende beleidsmaatregelen: beperking buitenrecreatie, sporten, vakanties in het buitenland, enz. Bovendien heeft de overheid de volksgezondheid ondermijnd door de bevolking onophoudelijk angst en paniek aan te jagen en sociale contacten te verbieden. (7.1.1 Adviezen)

2.2 COVID-19 overlijdens en leeftijd

De piek waarop Coronapatiënten overlijden ligt op ca. 85 jaar. De leeftijdsverwachting voor personen geboren in 1950 is voor mannen 70,29 jaar, voor vrouwen 72,58 jaar. 8 De Corona sterftepiek ligt dus 13 jaar boven de levensverwachting. Het is misschien cru om te zeggen, maar ... Ja, het leven is eindig; nog steeds, ondanks alle moderne medische hoogstandjes! Met het ouder worden verzwakt het immuunsysteem en kan dan een virusinfectie niet meer afweren. Bovendien hebben mensen van die leeftijd vaak andere klachten. Corona is dan "het laatste zetje". 9 Als deze Coronapatiënten niet aan Corona waren overleden, zouden ze binnen afzienbare tijd aan een andere ziekte zijn overleden. Aan het einde van het leven gedragen doodsoorzaken zich als communicerende vaten.

2.3 Sterven is het omgekeerde van groeien

Prof. Pierre Capel legt in de video "Het vaccin, een utopie" 10 vanaf 36:40 uit dat de sterfte aan Corona plaatsvindt in de groep van de mensen, die eigenlijk al stervende zijn. Sterven is het omgekeerde van groeien. Het is een actief proces, gestuurd door doods-genen, gedurende de laatste 20 jaar van het leven.

2.4 Doodsoorzaken: Corona op plaats 5!

Hoe dodelijk is COVID-19 in vergelijking met andere ziekten? COVID-19 hoort thuis in de ICD-hoofdgroep 11 "Ziekten van de ademhalingswegen". Om de orde van grootte te bepalen heb ik COVID-19 even als losstaande ziekte ingepast in de rangorde van de meest voorkomende doodsoorzaken in 2019. 12

Sterfte naar ICD-hoofdgroep 2019 en COVID-19 2020
ICD-hoofdgroep Aantal % per dag
Totaal sterfgevallen 2019 151.885 100,0% 416
1. Kanker en goedaardige tumoren 46.864 30,9% 128
2. Ziekten van het hartvaatstelsel 37.433 24,6% 103
3. Psychische stoornissen 12.725 8,4% 35
4. Ziekten van de ademhalingswegen 12.607 8,3% 35
5. COVID-19 2020 11.612 6,9% 32
6. Ziekten zenuwstelsel en zintuigen 8.775 5,8% 24
7. Ongevalsletsels en vergiftigingen 8.671 5,7% 24

Bron: Volksgezondheidenzorg.info 13, AlleCijfers.nl 14, cbs.nl 15

In 2020 werden er 11.612 overlijdens toegeschreven aan COVID-19. 14 Dat is 6,9% van het totaal aan overlijdens (168.600) in 2020. 6 COVID-19 staat daarmee op plaats 5 in de rangorde van meest voorkomende doodsoorzaken. Kanker en hart- en vaatziekten staan ook in de Coronacrisis nog steeds op plaats 1 en 2 in deze rangorde. Volledig onterecht dus dat alle aandacht werd gericht op COVID-19 patiënten en dat patiënten met kanker en hart- en vaatziekten werden achtergesteld!

Merk hierbij op dat:

3. Huisarts consultaties

Bron: rivm.nl: Griep Feiten en Cijfers

Als mensen ziek zijn gaan zij in eerste instantie met hun klachten naar de huisarts. Het aantal huisarts consultaties geeft daarmee een indicatie over hoe zwaar een ziekte de maatschappij raakt. De cijfers over de huisarts consultaties voor griepachtige klachten (incl. SARS-CoV-2!) laten zien dat er tijdens de griepgolf in 2017/2018 veel meer consultaties waren dan gedurende de Corona piek in 2020. Ook het aantal consultaties van de griepgolf 2016/2017 overtreft de Corona piek in 2020.

In Okt. 2020 zien we het effect van de massale PCR-teststraten. Terwijl de tweede golf aanzwelt, gaan de huisarts consultaties in een vrije val naar beneden. Het WHO Coronabeleid zet de huisarts buitenspel. Diagnose en behandeling door de huisarts zijn verruild voor een PCR-test resp. quarantaine zonder enige behandeling! (7.1.1 Adviezen: huisarts buitenspel)

4. Mortaliteit

4.1 Inleiding

Hoe dodelijk is COVID-19?
Twee kengetallen worden hier veel gebruikt:

 • CFR
  De Case Fatality Rate is het percentage van het aantal zieke COVID-19 patiënten dat overlijdt.
 • IFR
  De Infection Fatality Rate is het percentage van het aantal geïnfecteerde COVID-19 patiënten dat overlijdt.

Wat is een case? Het antwoord is niet eenduidig!

 • De WHO definieert een "Confirmed COVID-19 case" als een persoon met laboratoriumbevestiging van een COVID-19 infectie, ongeacht klinische tekenen en symptomen! 16
 • Bij de definitie van de Case Fatality Rate (CFR) is een "case" een klinisch ziek persoon! 17

De IFR geeft de meest interessante informatie, omdat lang niet alle mensen, die geïnfecteerd raken ook ziek worden. De IFR is altijd lager dan de CFR. Bij het bepalen van deze kengetallen zijn er echter diverse problemen:

 • manipulatie overlijdensstatistieken
  Op het schaakbord van de Coronacrisis is de overlijdensakte een schaakstuk in het spel van politiek, macht en geld. Waarom stuurt de WHO zo nadrukkelijk op het vermelden van COVID-19 als doodsoorzaak? Waarom mag de arts geen eigen afweging maken? 18 Perverse prikkels stimuleren de vermelding van COVID-19 als doodsoorzaak op de overlijdensverklaring. 19 20 21 22 23 Dit alles stuwt zowel de CFR als de IFR omhoog!
 • onjuiste diagnose (PCR-test)
  Zijn de patiënten die als COVID-19 worden geregistreerd wel COVID-19 patiënten? Om te bepalen of iemand COVID-19 heeft, wordt op grote schaal de PCR-test gebruikt. Een positieve test claimt dat er in het slijmvlies van de patiënt kenmerkende deeltjes RNA zijn aangetroffen, die de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 (Corona) virus zouden bewijzen. Als die claim terecht is, bewijst dat nog niet dat iemand ziek is, en zelfs niet dat deze persoon geïnfecteerd is. 24 (6.3 Corona propaganda) Om aan te tonen dat iemand ziek is, is klinisch onderzoek nodig. Wanneer dat onderzoek wordt nagelaten en de patiënt uitsluitend op basis van een positieve PCR-test als COVID-19 patiënt wordt gediagnostiseerd, tel je teveel COVID-19 cases (zieken) en teveel COVID-19 overlijdens.

 • Daarnaast is de PCR-test notoir onbetrouwbaar. 25 26
  Kary Mullis, de bedenker van de PCR-test heeft zelf gezegd dat zijn PCR-methode niet geschikt was voor diagnose. Dat de PCR-test in deze Coronacrisis desondanks massaal als diagnostisch hulpmiddel wordt gebruikt, geeft te denken. Het is bekend dat de PCR-test valse positieven en valse negatieven geeft. 27 Bovendien zijn de resultaten van de PCR-test door diverse parameters te beïnvloeden. Zo heeft het RIVM onlangs het aantal cycli in stilte verhoogd van 30 naar 35 cycli. Daarmee is de test 25 = 32x zo gevoelig geworden! 28 Dit jaagt de besmettingscijfers op en verhoogt de CFR.
 • De SARS-CoV-2 PCR-test blijkt zelfs waardeloos!
  Moleculair bioloog Peter Borger bestudeerde de wetenschappelijke paper van de SARS-CoV-2 PCR-test en vond 10 ernstige fouten in het ontwerp! Op 27 nov. 2020 diende Peter samen met 21 collega wetenschappers een terugtrekkingsverzoek van deze PCR-test paper in bij het tijdschrift Eurosurveillance. 29 Volgens Peter is de PCR-test zo slecht ontworpen dat het volslagen onduidelijk is wat deze test meet. Als Eurosurveillance de PCR-test paper terugtrekt, vervalt de wetenschappelijke basis achter de SARS-CoV-2 PCR-tests en kunnen alle daarop gebaseerde cijfers over besmettingen direct de prullenbak in!
 • gemiste patiënten
  Om de CFR te bepalen heb je het juiste aantal zieke COVID-19 patiënten nodig. Niet iedereen die ziek wordt, zal zich echter bij een arts voor klinisch onderzoek melden of zich laten testen. Deze gemiste patiënten verhogen de CFR.

4.2 CFR en IFR

4.2.1 COVID-19
The Lancet: Robert Verity et al.

IFR COVID-19, 30 mrt 2020, bron: hcqtrial.com 30

Bovenstaande grafiek, getekend op basis van een artikel in "The Lancet", laat zien dat de IFR niet één waarde is, maar sterk afhankelijk van de leeftijd! Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers uit het onderzoek:

Leeftijd CFR IFR
Alle leeftijden 1.38% (1.23–1.53) 0.657% (0.389–1.33)
<60 jaar 0.318% (0.274–0.378) 0.145% (0.0883–0.317)
≥60 jaar 6.38% (5.70–7.17) 3.28% (1.82–6.18)

Bron: The Lancet: Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis, Robert Verity et al. 30 mrt 2020 31

Prof. John Ioannidis

Op 14 juli 2020 publiceerde Prof. John Ioannidis de resultaten van een meta-onderzoek van 36 studies over de IFR van COVID-19. Over 32 verschillende lokaties berekende hij een mediaan IFR van 0.24%. Voor mensen onder de 70 jaar berekende hij een mediaan IFR van 0.04% (0.00-0.57%). 32 33

WHO: Dr. Michael Ryan

Op 5 okt 2020 deed Dr. Michael Ryan van de WHO een verrassende uitspraak: 34

"Onze huidige beste schattingen vertellen ons dat ongeveer 10% van de wereldbevolking besmet kan zijn met dit virus."

Naar de beste schattingen van de WHO zouden dus 760 miljoen mensen wereldwijd inmiddels besmet kunnen zijn. Als er tijdens de uitbraak inderdaad 760 miljoen mensen besmet zijn geraakt en het aantal bevestigde sterfgevallen ongeveer 1 miljoen bedraagt, dan is de IFR dus slechts 0,13 procent! Dat is 26x lager dan de IFR van 3,4% die de WHO op 3 mrt 2020 meldde! 35 36 37

Prof. John Ioannidis

Op 26 mrt 2021 publiceerde Prof. John Ioannidis de resultaten van zijn vergelijkend onderzoek van 6 meta-onderzoeken naar de mortaliteit van COVID-19. Het beschikbare bewijs suggereerde een wereldwijde gemiddelde IFR van ca. 0.15%. 38

Samenvatting
Datum IFR   'IFR <60'   'IFR <70'   Bron
3 mrt 2020 3,4% WHO briefing on COVID-19
30 mrt 2020 0,675% 0,145% The Lancet, Verity et al.
14 juli 2020 0.24% 0,04% Prof. John Ioannidis
5 okt 2020 0,13% WHO: Dr. Michael Ryan
26 mrt 2021 0,15% Prof. John Ioannidis
4.2.2 Influenza
Oversterfte

Oversterfte wereldwijd per 100.000 personen:

'<65 jaar' '65-74 jaar' '≥75 jaar'
0,1-6,4 2,9-44,0 17,9-223,5

Bron: The Lancet: Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study, A Danielle Luliano et al. 13 Dec 2017 39

Elk jaar sterven er wereldwijd ongeveer 290.000 tot 650.000 mensen als gevolg van de griep, met een gemiddelde van 389.000. 40

Tussen 2015 en 2020 overleden er gemiddeld per jaar in Nederland 6.443 personen direct of indirect aan griep. 41

Mortaliteit (CFR)

Mortaliteit (CFR) van het griepseizoen 2018/2019 in de VS:

Bron: wikipedia 40

4.2.3 COVID-19 in perspectief
COVID-19 in vergelijking met andere infectie-ziekten

Waar staat COVID-19 in vergelijking met andere infectie-ziekten?
Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden!

De klassieke ingang in het zorgsysteem verloopt via symptomen. De patiënt heeft klachten en gaat naar een (huis)arts. Deze arts doet onderzoek, stelt de diagnose vast en stelt een behandelplan op, eventueel met doorverwijzing. Als het verkeerd gaat met de patiënt en deze overlijdt, wordt hij een "fatality" in de CFR statistiek. (4.1: Wat is een case?)
In de Coronacrisis echter jaagt de WHO op "besmettingen". Tedros: "Test, test, test! Of de patiënt ziek is, doet er voor de WHO niet toe! 16 Overlijdt de patiënt, dan wordt hij/zij een "fatality" in de IFR statistiek.
Deze focus op besmettingen leidt tot een complicatie bij het plaatsen van COVID-19 in het perspectief van andere infectie-ziekten. CFR en IFR zijn niet één op één met elkaar te vergelijken!

Besmettingsjacht

Merk op dat de totale focus van de WHO op "besmettingen" geheel haaks staat op de gangbare medische praktijk van het beter maken van zieke mensen. Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat het de WHO te doen is om het bespelen van het publieke sentiment. Besmette(lijke) mensen zijn "eng". Er is een maatschappij gecreëerd waar de medemens is verworden tot een potentieel gevaarlijk object. "Niet in de buurt komen! Niet aanraken!" Want dan krijg jij "het" misschien ook!

COVID-19 meldingsplichtig in categorie "A"

Op 28 Jan. 2020 schrijft de Nederlandse minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer dat een infectie met "het nieuwe coronavirus, 2019-nCoV" (toenmalige benaming van SARS-CoV-2) in categorie "A" meldingsplichtig wordt. 42 In een toelichtend document "Regeling coronavirus" 43 geeft de minister als argumenten:

 1. Door de A-status wordt de meldingsplicht geactiveerd,
 2. wordt het inzetten van bestrijdingsmaatregelen mogelijk, en
 3. wordt een landelijke aanpak gefaciliteerd.

Wanneer je hier even over nadenkt, kom je tot de vaststelling dat dit een onzinnige argumentatie is! Het kunnen nemen van maatregelen is toch geen argument voor het mogelijk maken om maatregelen te kunnen nemen! De juiste argumentatie moet zijn dat de ziekte een ernstige bedreiging is voor de volksgezondheid. Dat argument geeft de minister echter niet!

Uit de Memorie van toelichting blijkt dat de indeling in categorie "A" is gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT), bijeengeroepen door de directeur van het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding. 44 (Dit advies werd niet openbaar gemaakt.)

Ziekte RIVM Groep CFR IFR Vaccin
SARS 45 A 11% nee
MERS 46 A 35% nee
Ebola 47 A 25-90% nee
Dengue 48 A 0,8-2,5% ja
Lassakoorts 49 A 1% nee
Gele koorts 50 A 15% ja
COVID-19 A 0,13% nee
Influenza - 0,1% ja


Is de indeling van COVID-19 in categorie "A" terecht?
Nee, kijkend naar CFR en IFR zien we dat het sterfterisico van COVID-19 van dezelfde orde is als dat van Influenza. Ontbreken van een vaccin lijkt de enige reden te zijn voor indeling van COVID-19 in categorie "A"!

Van Dissel bevestigt: IFR CoVID-19 dezelfde orde als griep


Tijdens een technische briefing van de Tweede Kamer op 10-03-2021 bevestigt Jaap van Dissel (hoofd RIVM) dat de IFR van COVID-19 in de zelfde orde ligt (wat hoger) als die van de griep. 51

5. Capaciteitsproblemen in de zorg

5.1 Afbraak van de zorg
Meer mensen, minder bedden

Bron: opendata.cbs.nl 52

Er zijn al jaren capaciteitsproblemen in de zorg. In de periode van 2008 tot 2018 nam de Nederlandse bevolking met 776.000 inwoners toe. Het aantal ziekenhuisbedden nam met 8.300 af. Dus terwijl de bevolking vergrijsde en met bijna 5% toenam, nam het aantal ziekenhuisbedden met 17,2% af, ofwel een daling van 21% per hoofd van de bevolking! De argumenten zijn dat patiënten sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen en er meer dagbehandelingen plaatsvinden. Dat moge zo zijn, de capaciteitsproblemen in de zorg zijn chronisch.

Stagnatie doorstroming naar verpleeghuizen

In 2015 deden Nieuwsuur en de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie een rondvraag bij alle Nederlandse geriaters (ouderenartsen). Bijna een kwart beantwoordde de vragenlijst. Negen van de tien geriaters had patiënten, die wachtten op een permanente plek in een verpleeghuis. Van deze patiënten moest 50% enkele dagen tot een week wachten en nog eens 30% tussen de één en drie weken. 53 Dat is niet alleen vervelend voor de wachtende patiënten, maar leidt ook tot opstopping in het ziekenhuis.

Vijf jaar later blijkt het probleem van de doorstroming naar de verpleeghuizen niet opgelost! Op 26 Okt. 2020 moest het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht 24 uur lang de spoedeisende hulp sluiten voor Corona-patiënten, omdat de bedden bezet werden gehouden door patiënten, die wachtten op een plaats in een verpleeghuis. "Alle verpleeghuizen en revalidatiecentra zitten vol", zei transferverpleegkundige Sabrine Bezemer hierover in een NOS-artikel. 54

Overbelasting door griepgolven


Bron: thefriendlysociety.nl 55

De Coronagolf van mrt/apr 2020 leidde tot een overbelasting van de ziekenhuiszorg. Grote consternatie, maar helemaal niet nieuw! Tijdens de griepepidemie 2017/2018 waren de ziekenhuizen overvol. En in 2016 schreef het AD ook al dat de ziekenhuizen in het land volstroomden met grieppatiënten. 56

Bezuinigingen op IC-capaciteit

NRC: Kiezen op IC: de kanker- of de leverpatiënt? 12 Okt. 2018

Personeelstekort in de IC is een tekort aan verpleegkundigen. Dus academische ziekenhuizen kiezen wie als eerste wordt geopereerd. „Je gaat dan kijken: wie is sterk genoeg?” [..] 57

Bron: NOS.nl 58

Nederland heeft relatief weinig IC-bedden per hoofd van de bevolking. Daar worden goede argumenten voor gegeven, zoals een nadruk op kwaliteit van leven i.p.v. het zo lang mogelijk rekken van het leven van een patiënt. 58 59 Echter een geringe reservecapaciteit maakt de IC kwetsbaar voor overbelasting. De Corona pandemie bracht dat duidelijk aan het licht!

Tijdens de Tweede Kamer hoorzitting van 18 Mrt. 2020 lichtte Jaap Van Dissel (hoofd RIVM) toe dat de maatregelen niet gericht waren op het bereiken van 60% groepsimmuniteit, maar op het in stand houden van de IC-capaciteit. 60 Hij vertelde er niet bij dat het kabinet Rutte-II bij wijze van bezuinigingsmaatregel de IC-capaciteit had gehalveerd van 2200 naar 1100 IC-bedden! 61 62

Penny wise and pound foolish

In het regeerakkoord van Rutte-II werd een bezuiniging van meer dan 5,7 miljard Euro op de zorg opgenomen. 63 Nu, tijdens deze Corona pandemie, mag van minister Hoekstra van Financiën de staatsschuld met 90 miljard Euro stijgen, ofwel 15x de bezuinigingen op de zorg van Rutte-II! 64 Een schuld die uiteindelijk door burgers en bedrijven zal moeten worden terugbetaald! Penny wise and pound foolish?

5.2 Hulp niet gewenst

Op 12 Okt. 2020 bood ondernemer Roland Brautigam een hospitaalschip aan, speciaal ingericht om tot 600 COVID-19 patiënten te kunnen verzorgen. Het schip zou in ca. 14 dagen inclusief 150 man personeel operationeel kunnen zijn. Dit schip zou ca. 1200-1500 "gewone" ziekenhuisbedden vrij kunnen maken. 65 66 67

Het aanbod werd echter koel ontvangen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) stuurde Brautigam door naar de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars antwoordden:

"Wij herkennen dat de zorg in Nederland onder druk staat. Onze leden, de zorgverzekeraars, zijn nauw betrokken in de (regionale) overleggen om samen met zorgaanbieders te borgen dat alle patiënten in Nederland toegang hebben en houden tot zorg. Op basis van deze gesprekken bereiken ons nog geen signalen dat een dergelijke oplossing die u voorstelt op dit moment of in de nabije toekomst noodzakelijk is in één van de regio’s." 65

6. Berichtgeving Corona pandemie

6.1 Corona is geen griep!

In 2018 werd er door de media nauwelijks aandacht geschonken aan de meer dan 9400 doden als gevolg van de griepepidemie! Vandaag in de Coronacrisis is er een vloedgolf aan informatie op de mainstream media. Zo worden elke dag op de radio de Corona "besmettingen" (positieve PCR tests), ziekenhuisopnames en Corona-doden omgeroepen. De Belgische VRT geeft tegenwoordig elke dag de weekcijfers. De genoemde aantallen zijn uiteraard 7x zo hoog als de dagcijfers. Het verschil in berichtgeving in vergelijking met die tijdens de griepgolf 2017/2018 is opmerkelijk. (Ioannidis: Claims for once‐in‐a‐century pandemic 68) Je kunt je haast niet aan de indruk onttrekken dat het de bedoeling is maximaal paniek en angst te zaaien onder de bevolking.

6.2 "Event 201"

Event 201

Dit opmerkelijke verschil in berichtgeving valt echter geheel op zijn plaats, wanneer je je realiseert dat de huidige Corona pandemie voorgeoefend werd in het "Event 201". 69

In partnerschap met het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation organiseerde het Johns Hopkins Center for Health Security op 18 Okt. 2019 een pandemische oefening op hoog niveau in New York: "Event 201"

In het scenario wordt een uitbraak van een nieuw zoönotisch coronavirus gesimuleerd dat van vleermuizen via varkens op mensen wordt overgedragen en uiteindelijk efficiënt overdraagbaar wordt van persoon op persoon, wat leidt tot een ernstige pandemie. In het eerste jaar is er geen kans dat er een vaccin beschikbaar zal zijn. Er bestaat een fictief antiviraal geneesmiddel dat de zieken kan helpen, maar de verspreiding van de ziekte niet significant kan beperken. Het scenario eindigt 18 maanden later met 65 miljoen doden. De pandemie begint te vertragen door het afnemende aantal gevoelige personen. De pandemie zal in een bepaald tempo voortduren totdat er een effectief vaccin is of totdat 80-90 % van de wereldbevolking is blootgesteld. Vanaf dat moment zal het waarschijnlijk een endemische kinderziekte zijn.

In de "Event 201" Recommendations lezen we onder punt 7: 70

De regeringen en de particuliere sector moeten een grotere prioriteit toekennen aan de ontwikkeling van methoden voor de bestrijding van mis- en desinformatie vóór de reactie op de volgende pandemie. Overheden zullen moeten samenwerken met traditionele en sociale-mediabedrijven om onderzoek te doen naar en wendbare benaderingen te ontwikkelen voor het tegengaan van misinformatie. Dit vereist de ontwikkeling van het vermogen om de media te overspoelen met snelle, accurate en consistente informatie. Volksgezondheidsinstanties moeten samenwerken met particuliere werkgevers en betrouwbare gemeenschapsleiders, zoals religieuze leiders, om feitelijke informatie te verspreiden onder werknemers en burgers. Vertrouwde, invloedrijke werkgevers uit de particuliere sector zouden de capaciteit moeten creëren om de openbare berichtgeving gemakkelijk en betrouwbaar te verbeteren, geruchten en verkeerde informatie te beheersen en geloofwaardige informatie te versterken om de openbare communicatie in noodsituaties te ondersteunen. Nationale volksgezondheidsinstanties moeten nauw samenwerken met de WHO om de capaciteit te creëren om snel consistente gezondheidsboodschappen te ontwikkelen en uit te brengen. De mediabedrijven van hun kant zouden zich moeten inzetten om ervoor te zorgen dat gezaghebbende berichten prioriteit krijgen en dat valse berichten worden onderdrukt, ook door het gebruik van technologie.
(vetdruk: auteur)

6.3 Corona propaganda

In deze Coronacrisis kunnen we vaststellen dat de "Event 201" aanbevelingen nauwgezet worden opgevolgd:

 • Het overspoelen met informatie door de media
  • Elke dag berichten over het aantal "besmettingen", ziekenhuisopnames en overlijdens.
  • Elke dag berichten over het vollopen van ziekenhuizen met COVID-19 patiënten, capaciteitsproblemen, het afschalen van de overige zorg.
  • Voordurend berichten over aangescherpte maatregelen tegen de onzichtbare vijand, het virus. 71
 • Informatie dramatiseren
  • Bijv. door het dagelijks omroepen van weekcijfers (7x zo hoog) (VRT)
  • Positieve PCR-tests ten onrechte gelijkstellen met besmettingen, c.q. besmettelijke en/of zieke personen. (Zie ook: 4.1: PCR-test)
  • Opstuwen van COVID-19 overlijdensstatistieken. Iedereen met Corona, die overlijdt aan bijv. een hartaanval telt mee als overleden aan COVID-19. 19 20 21 22 23
  • Het niet in persfectief plaatsen van cijfers. Wel berichten dat er 23 mensen per dag overlijden aan Corona, maar weglaten dat er in Nederland gemiddeld ca. 400 mensen per dag overlijden, waarvan 128 aan kanker en goedaardige tumoren en 103 aan hart- en vaatziekten.
  • Rapporteren over de klachten die COVID-19 patiënten na herstel nog ondervinden, maar nalaten te zeggen dat dit eveneens geldt voor andere groepen ex-patiënten, zoals ex-kankerpatiënten.
  • Apocalyptisch taalgebruik: Zo sprak de Belgische minister van volksgezondheid over een dijkdoorbraak en een ramp: "Als de dijk breekt, is de ramp totaal." 72
 • Kritische informatie wegdrukken en wegcensureren
  • Deskundigen, die in hun bevindigen afwijken van de officiële lijn, geen podium geven op de mainstream media, discrediteren ("geen viruswetenschapper") en ridiculiseren. (Bijv. Maurice de Hond)
  • Kritische informatie afdoen als misinformatie, nepnieuws en complotdenken, waardoor elk debat onmogelijk wordt.
  • Mensen, die kritiek hebben op de Corona maatregelen en opkomen voor grondrechten, plaatsen in de hoek van extreem rechts.
  • Wegcensureren van serieuze informatieve video's en berichten door Youtube, Vimeo, Facebook, LinkedIn, Twitter, Wikipedia, enz.
  • Het schenden van journalistieke code, de Code van Bordeaux 73

En dat is het grote verschil tussen de Coronacrisis en de griepgolf 2017/2018, die vrijwel onopgemerkt voorbij ging:

De Coronacrisis is een perfect geregisseerde, tot megaproporties opgeblazen crisis op wereldschaal!

Het resultaat: een paniek- en angstpsychose onder de bevolking. Een paniek- en angstpsychose, die slaafs kuddegedrag opwekt en helder denken belet!

6.4 Gelijkenis tussen de Coronacrisis en klimaatcrisis

De hele framing van de Coronacrisis doet sterk denken aan die van de klimaatcrisis. Bij Blue Tiger Studio vertelt verzekeringsarts Koert van Rijn over de opmerkelijke gelijkenis tussen de klimaatleugens en coronaleugens. 74

7. Beleid / maatregelen

7.1 Preventie

7.1.1 Adviezen
Weerbaarheid vergroten

Teneinde de weerbaarheid van de bevolking te vergroten, zou de overheid ten tijde van een ernstige epidemie de volgende adviezen kunnen geven:

 • zorg voor voldoende nachtrust
  Voldoende nachtrust is essentieel voor de weerbaarheid.
 • eet gezond
  Eet gezond en gevarieerd. Let op overgewicht. Bijna een op de drie COVID-19 patiënten op de IC heeft ernstig overgewicht. (Twee keer zo veel als in de Nederlandse bevolking) 75 Overgewicht vergroot de kans op diabetis. Diabetis is een risicofactor bij COVID-19. 76
 • wees matig met alcohol
  Alcohol verlaagt de weerstand. Bewustzijnsdeskundige Jan Storms betoogt in een interview met Café Weltschmerz 77 78 dat de Carnavalsvierders in Brabant extra vatbaar waren door de combinatie van een gebrek aan nachtrust en veel alcohol.
 • ga naar buiten
  Zorg voor voldoende beweging en frisse lucht. Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D, belangrijk voor het immuunsysteem. 79
 • zorg voor voldoende sociaal contact en vermijd stress
  De mens is een sociaal wezen. Sociale contacten en fysieke aanraking zijn belangrijk voor een goede gezondheid. 77 Ook dierproeven tonen dit aan. De gevolgen van sociale isolatie en stress zijn zelfs in het DNA aan te tonen. 10
 • ga bij klachten naar de huisarts
  Ga bij klachten tijdig naar de huisarts. Ook bij COVID-19 is een vroegtijdige behandeling belangrijk! (7.2.1 Hydroxychloroquine)
Adviezen Nederlandse overheid

Wat waren de adviezen van de Nederlandse overheid tijdens deze Corona pandemie? 80

 • Probeer voldoende te slapen
 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente.
 • Drink voldoende water.
 • Drink maximaal 1 glas alcohol per dag.
 • Zet nu de stap en stop met roken.
 • Sociale interactie
  Maak een praatje met oude(re) mensen door te (beeld)bellen of langs te gaan op 1,5 meter afstand. Wees vriendelijk voor elkaar, thuis en in de supermarkt.
 • Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen.
Waarin verschillen de adviezen?

Waarin verschillen de adviezen en wat zijn daarvan de gevolgen voor de volksgezondheid?

 • buitenrecreatie belemmerd
  De Nederlandse overheid adviseert weliswaar om voldoende te bewegen, maar belemmert tegelijkertijd de buitenrecreatie. BOA's en politieagenten verjagen recreanten van recreatieplaatsen en als het te druk wordt, worden recreatieplaatsen zelfs gesloten. Het argument: de "1,5m" kan niet worden gehandhaafd. Kans op besmetting in de buitenlucht is echter vrijwel nihil!
 • sociale interactie??
  "Maak een praatje met ouderen", "Wees vriendelijk voor elkaar", zo bemoedert de overheid hier de burger. Hoe hypocriet! De medogenloze werkelijkheid is dat de overheid met de 1,5 meter maatregel het sociale weefsel van de samenleving compleet kapot maakt! (7.3.2 Nederlandse maatregelen)
 • stress verhoogd en angst aangejaagd
  I.p.v. stress te verlagen heeft de overheid juist angst en paniek aangejaagd onder de bevolking. Wetenschappelijk is aangetoond dat langdurige stress schadelijk is voor de gezondheid. 10 (6.3 Corona propaganda)
 • huisarts buitenspel
  I.p.v. de patiënt aan te moedigen bij klachten naar de huisarts te gaan, gaf de overheid de patiënt de opdracht zich te laten testen en bij klachten thuis in quarantaine te gaan zonder enige medicatie! De huisarts werd buitenspel gezet. Volgens de WHO is er voor COVID-19 immers geen medicatie, alleen de belofte van een vaccin.
  (4.2.3 COVID-19 in perspectief: Besmettingsjacht)
  (7.2.1 Hydroxychloroquine)
7.1.2 Vitamine D
Effect vitamine D wetenschappelijk aangetoond

Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke relatie tussen een tekort aan vitamine D en COVID-19. 81 Op de website c19vitamind 82 zijn 44 vitamine D onderzoeken verzameld, waarvan 35 peer reviewed. 83 Van de 15 onderzoeken met betrekking tot behandeling met vitamine D laat 75% een positief effect zien op het verloop van de ziekte. Van de 28 onderzoeken, die achteraf de relatie onderzochten tussen het vitamine D gehalte in het bloed en het verloop van COVID-19, liet 96% van de onderzoeken een positieve relatie zien tussen vitamine D gehalte in het bloed en het verloop van COVID-19 (minder sterfte, kortere verpleegduur, etc.). In een Spaans onderzoek werd bijv. bij meer dan 80% van de 216 COVID-19 patiënten in het universiteits-ziekenhuis van Santander een vitamine D tekort vastgesteld. 84

Immunoloog dr. Carla Peeters

In een artikel in HP De Tijd van 26 Okt. 2020 pleit immunoloog dr. Carla Peeters voor het versterken van het immuunsysteem met vitamine D, vitamine C en sporenelementen zoals zink. 85

Zij zegt daarin o.m.:

Vitamine D draagt volgens onderzoeken bij aan:

 1. Het verminderen van de overlevingskans en vermenigvuldiging van het SARS-CoV-2-virus;
 2. Het verminderen van de cytokinestorm door een afname van cytokinen die ontstekingen bevorderen en een toename van cytokinen die ontstekingsremmend werken;
 3. Het stimuleren van de aanmaak van antimicrobiële peptiden die envelopeiwitten van virussen kunnen vernietigen door elektrostatische interacties;
 4. Het intact houden van het maagdarmweefsel en longweefsel om binnendringen van virussen en bacteriën te voorkomen;
 5. Het stimuleren van de aanmaak van antistoffen en de activering tot B- en T-cel-geheugencellen die belangrijk zijn voor een langetermijn bescherming;
 6. Het verhogen van de expressie van ACE2 in de longen, een belangrijke receptor voor het SARS-COV-2 virus, die een belangrijke beschermende rol speelt bij hart en vaatziekten en ARDS.

Lees het hele artikel:
Beter dan een tweede lockdown: immuunsysteem versterken bij risicogroepen en zorgpersoneel 85

Zie ook:
Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona 86

SWAB: "rol vitamine D niet bekend"

Over de SWAB
De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Op de pagina over "Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2)" lezen we op 29 Sep. 2020 over vitamine D: 87

4.3.4.2 - Vitamine D

De vitamine D receptor komt tot expressie in immuuncellen, zoals B cel, T cel en antigeen-presenterende cellen, waardoor vitamine D de potentie heeft om de aangeboren en verworven immuniteit te moduleren.
In observationeel onderzoek is aangetoond dat een lage vitamine D spiegel het risico op community-acquired pneumonie (CAP) verhoogt in volwassenen en kinderen. Vitamine D suppletie verhoogt het aantal regulerende T cellen en geeft verbeterde T cel activiteit in gezonde vrijwilligers en mensen met auto-immuun ziektes.

In een meta-analyse is aangetoond dat vitamine D suppletie beschermt tegen het ontstaan van acute respiratoire infecties. [onderzoek uit 2017]
Echter in twee gerandomiseerde, dubbel blinde, placebo-gecontroleerde onderzoeken leidde het toedienen van hoge dosis vitamine D aan zeer ernstig zieke patiënten met vitamine D deficiëntie niet tot een verkorting van de opnameduur of een verlaging van de mortaliteit ten opzichte van placebo.

Hoge spiegels van vitamine D kunnen leiden tot hypercalciemie en nefrocalcinose.

De rol van vitamine D in de preventie of behandeling van patiënten met COVID-19 is niet bekend. Er zijn op dit moment onderzoeken gaande deze rol onderzoeken.

Advies
Op dit moment zijn er onvoldoende data om het gebruik van vitamine D aan- of af te raden in de behandeling of preventie van patiënten met COVID-19.
[vetdruk auteur]

Huh? "rol van vitamine D in de preventie of behandeling van patiënten met COVID-19 niet bekend"? Waar zijn die 44 vitamine D onderzoeken, waarvan 35 peer reviewed, die een duidelijke relatie aantonen tussen een tekort aan vitamine D en COVID-19? Waarom kan de auteur, leek, die onderzoeken wel vinden en de SWAB, gevoed door talloze medische professionals in het werkveld niet? Wat is hier aan de hand?

Wat zeggen het NHG en het RIVM hierover?

NHG: "onvoldoende data"

Organisatie & Beleid
Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

In het dossier Coronavirus lezen we over vitamine D en COVID-19: 88

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor een mogelijke relatie tussen vitamine D en COVID-19. Het NHG krijgt hier vragen over en u wellicht ook in de spreekkamer. Het advies van het NHG is overgenomen van de SWAB: “Op dit moment zijn er onvoldoende data om het gebruik van vitamine D aan- of af te raden in de behandeling of preventie van patiënten met COVID-19.” [vetdruk auteur]

Yep! Uiteraard!

RIVM: "afstand houden"

Het "Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu" meldt op de pagina "De ziekte COVID-19": 89

Besmetting en preventie

[..] Als je goed afstand van anderen houdt (minimaal 1,5 meter) en regelmatig goed je handen wast, is de kans dat je besmet raakt door de druppeltjes erg klein. De kans dat je zelf anderen besmet is erg klein als je afstand houdt van anderen, niest en hoest in je elleboog, papieren zakdoekjes gebruikt en thuis blijft als je klachten hebt.

(Nog) geen behandeling tegen COVID-19

Als je ziek thuis bent, kun je het beste paracetamol nemen. Dit werkt goed tegen pijn en koorts. [..]

Waar staat de preventie met vitamine D?
Geen tijd gehad de wetenschappelijke literatuur bij te houden?

7.2 Medicatie

7.2.1 Hydroxychloroquine
Huisarts Rob Elens en het Zelenko protocol

Volgens het NHG en het RIVM is er nog geen behandeling tegen COVID-19. Het RIVM meldt op zijn website: "Als je ziek thuis bent, kun je het beste paracetamol nemen. Dit werkt goed tegen pijn en koorts".

Paracetamol geneest COVID-19 echter niet! Huisarts en orthomoleculair arts Rob Elens te Meijel zag diverse COVID-19 patiënten, verloor een aantal aan de ziekte en ging daarop zoeken naar mogelijkheden voor behandeling. 90 In die zoektocht stuitte hij op een behandelprotocol van de New Yorkse huisarts, dr. Zelenko. 91 Dr. Zelenko gebruikt in zijn behandelprotocol voor COVID-19 drie medicijnen:

 • hydroxychloroquine
 • zink
 • azithromycine

Samen met de Duitse artsen Dr. Roland Derwand en Prof. Martin Scholz voerde dr. Zelenko een retrospectief onderzoek uit. In het persbericht van 2 juli 2020 lezen we:

“Wat dit onderzoek onderscheidt, is dat patiënten zeer vroeg werden gediagnosticeerd met COVID-19 in een poliklinische setting en vroeg werden behandeld,” zei Derwand. “Helaas lijken we de algemene medische kennis te zijn vergeten – dat we elke patiënt met een besmettelijke ziekte zo snel mogelijk willen behandelen. Zelenko behandelde zijn risico-gestratificeerde patiënten onmiddellijk met de drie geneesmiddelen om voldoende effectiviteit te garanderen en wachtte niet tot de ziekte zich verder zou ontwikkelen.”

[..]
“Hydroxychloroquine’s belangrijkste functie is om zink de cel in te sluizen, terwijl zink een virusdoder is,” voegde Zelenko eraan toe. “Azithromycine voorkomt secundaire bacteriële infectie in de longen, en vermindert het risico op longcomplicaties. Dus zink is de kogel, hydroxychloroquine is het pistool, en azithromycine is het beschermende vest.”

De resultaten van het (peer reviewed) onderzoek waren: 92

Groep Gehospitaliseerd Overleden Totaal
Zelenko 4 (2,8%) 1 (0,7%) 141
Controle 58 (15,4%) 13 (3,4%) 377

In de volgens het Zelenko-protocol behandelde patiëntengroep waren er ruim 81% minder ziekenhuisopnames en vijf maal minder sterfgevallen!

Hydroxychloroquine meta analyse - hcqmeta.com

Op de website hcqmeta.com 93 zijn 188 studies naar het effect van behandeling met hydroxychloroquine (HCQ) opgenomen in een meta analyse. De onderzoeken zijn in vier behandelstadia ingedeeld:

Engels Nederlands
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) Preventieve behandeling
Post-Exposure Prophylaxis (PEP) Behandeling na blootstelling
Early Treatment Behandeling na eerste symptomen
Late Treatment Behandeling na progressie vd ziekte


Een vroegtijdige behandeling geeft heel duidelijk de beste resultaten: 100% van de onderzoeken laat een positief resultaat zien. Een late behandeling (>5 dagen) is veel minder effectief: 75% van de onderzoeken laat een positief resultaat zien. En ook de vermindering van het relatieve risico (RR) is kleiner:

Stadium Vermindering RR%
Vroegtijdig 66%
Laat (>5 dagen) 26%
Preventief (PrEP) 37%
Hydroxychloroquine landenvergelijking - hcqtrial.com

Terwijl in de Westerse wereld vroege behandeling met hydroxychloroquine veelal wordt ontraden of zelfs verboden, wordt HCQ in de rest van de wereld op grote schaal toegepast! Dit verschil in behandelpraktijk maakte het mogelijk om landen die HCQ in een vroeg stadium gebruiken te vergelijken met landen die dat niet doen. 94

Uiteraard werd in deze landenvergelijking gecorrigeerd voor verschillen in demografische opbouw, geslacht, volksgezondheid, enz. Landen met minder dan 1 miljoen inwoners en landen met minder dan 0,5% inwoners boven de 80 jaar werden uitgesloten van het onderzoek.

Deze landenvergelijking laat overduidelijk zien dat een vroege behandeling met hydroxychloroquine heel effectief is: 69,9% minder overlijdens! De vergelijking is bovendien statistisch zeer significant door de immense populatie: 1,8 miljard mensen in de HCQ groep, tegenover 663 miljoen mensen in de niet-HCQ groep.

Volkskrant

In Aug. 2020 verscheen er in de Volkskrant een artikel van wetenschapsjournalist Maarten Keulemans met de titel "Onderzoek: hydroxychloroquine haalde in Nederland geen snars uit". 95 De basis voor dit artikel is een Nederlands onderzoek, waarin zeven ziekenhuizen, waar het middel in de beginmaanden van de crisis in de behandelrichtlijn stond, vergeleken worden met twee ziekenhuizen waar men hydroxychloroquine niet voorschreef. 96 Over dit onderzoek kunnen we het volgende opmerken:

 • Het onderzoek betreft ziekenhuispatiënten, dus patiënten met COVID-19 in een gevorderd stadium;
 • HCQ werd niet in combinatie met zink toegepast;
 • Vijf ziekenhuizen gebruikten chloroquine, geen HCQ;
 • Er werden ook andere experimentele behandelingen toegepast.

Wat wilden de onderzoekers met dit onderzoek bewijzen? Dat (H)CQ zonder zink bij patiënten met COVID-19 in een gevorderd stadium niet werkt? Dat was al bekend; een vroegtijdige behandeling is essentieel! Waarom werd (H)CQ zonder zink toegepast? Dr. Zelenko stelt duidelijk dat de belangrijkste functie van HCQ is om zink in de cel te sluizen!

De teneur van het artikel van Maarten Keulemans is dat HCQ "geen snars" uithaalt en dat de aanprijzingen van Trump en Bolsonaro nergens op slaan. Maar Trump, Bolsonaro en het Nederlands onderzoek zijn onvergelijkbaar:

 • Trump gebruikte HCQ korte tijd preventief;
 • Bolsonaro gebruikte HCQ vroegtijdig;
 • Het Nederlands onderzoek betrof patiënten met COVID-19 in een gevorderd stadium.

Maarten Keulemans vergelijkt dus appels met peren. Alleen Bolsonaro gebruikte HCQ vroegtijdig, dus het meest effectief! (En werd ook snel beter!)

Dat de Volkskrant negatief bericht over HCQ is niet uniek. De website hcqmeta.com (Publication bias) 93 merkt op dat er een negatieve vooringenomenheid is over HCQ. Zelfs op 10 Sep. 2020 beweert The New York Times nog dat er duidelijk bewijs is dat HCQ niet effectief is voor COVID-19. Merkwaardig, de wetenschappelijke feiten laten duidelijk een andere werkelijkheid zien! Waar zou die negatieve vooringenomenheid vandaan komen?

Conclusie

Het narratief van de WHO dat er voor COVID-19 nog geen behandeling zou zijn en dat een vaccin de enige oplossing is, is aantoonbaar onjuist! Een vroege behandeling met hydroxychloroquine en zink kan meer dan 80% van de COVID-19 patiënten genezen. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat inmiddels onweerlegbaar aangetoond!

De strategie van de WHO om de huisarts buitenspel te zetten is volkomen verkeerd! (7.1.1) De COVID-19 patiënt moet juist terstond naar de huisarts en medicatie krijgen!

Zie ook: How a False Hydroxychloroquine Narrative Was Created 97

7.2.2 Ivermectine
Ivermectine meta analyse - ivmmeta.com

Ivermectine is een middel dat recent in de belangstelling is gekomen. Op de website ivmmeta.com 98 zijn (op moment van schrijven) 30 studies naar het effect van behandeling met ivermectine opgenomen in een meta analyse.

Alle onderzoeken laten een positief resultaat zien:

Stadium Ivermectine -RR%   HCQ -RR% (hcqmeta.com)
Vroegtijdig 85% 66%
Laat (>5 dagen) 48% 26%
Preventief 90% 37%

(Ter vergelijking de HCQ-cijfers van hcqmeta.com)

Op basis van deze eerste onderzoeken scoort ivermectine nog beter dan HCQ, met name bij late behandeling en bij preventief gebruik. Maar ook bij ivermectine levert een vroegtijdige behandeling een veel beter resultaat op dan een late behandeling!

Zie ook: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance 99

7.3 Maatregelen

7.3.1 WHO/FIFA campagne

Op 23 Mrt. 2020 sloegen de WHO en de FIFA 100 de handen ineen om het coronavirus (COVID-19) te bestrijden door een nieuwe bewustmakingscampagne te lanceren onder leiding van wereldberoemde voetballers, die alle mensen over de hele wereld oproepen om vijf belangrijke stappen te volgen om de verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen: 101

 1. Was je handen frequent met zeep en water of een alcoholoplossing.
 2. Bedek je neus en mond met een gebogen elleboog of zakdoekje als je niest of hoest. Gooi het zakdoekje onmiddellijk weg en was je handen.
 3. Vermijd het aanraken van je gezicht, met name je ogen, neus of mond om te voorkomen dat het virus je lichaam binnendringt.
 4. Doe op het gebied van sociale interactie een stap terug. Blijf op minstens een meter afstand van anderen.
 5. Als je je niet goed voelt, blijf dan thuis. Volg alle instructies van je lokale gezondheidsautoriteiten.

De campagne werd gelanceerd onder de titel: "Geef het bericht door: Vijf stappen om het Coronavirus eruit te schoppen." Een prachtige actie en hoe toepasselijk in de voetbalwereld! Eenvoudig ook: netjes handenwassen, beetje afstand houden en thuis blijven wanneer je ziek bent. Dan trappen we dat gevaarlijke virus zo de wereld uit!

Maar is een virusepidemie wel zo eenvoudig te bestrijden? Volgens Prof. Pierre Capel zijn maatregelen zoals de anderhalve meter en lockdowns geen adequate maatregelen om een [luchtweg] virus te bestrijden. Bij luchtweginfecties verloopt de daadwerkelijke besmetting grotendeels via aerosolen, kleine druppeltjes die uren in de lucht blijven zweven. In de afgelopen decennia zijn er zeer veel artikelen verschenen, waarin is beschreven dat aerosolen zeer effectief zijn bij het verspreiden van virussen. Prof. Capel noemt specifiek een studie van het RIVM in 2010, waar dat ook wordt betoogd. [Proces verbaal van verhoor van getuige-deskundige door de BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020: Pierre Capel, em. Hoogleraar in de Experimentele Immunologie, 7 nov. 2020] 102

Volgens arts en epidemioloog em. Prof. Menno Jan Bouma kunnen we virussen voor wat betreft hun overdracht van gastheer naar gastheer indelen in drie categorieën:

 • "Opportunisten"
  Zij dringen het lichaam binnen via een beschadiging zoals een wondje of een bloedtransfusie (denk aan het AIDS virus);
 • "Overlevers"
  Zij volgen de weg van het voedsel (denk aan diarreevirussen);
 • "Vliegers"
  Zij liften mee met de lucht die ingeademd wordt.

Griepvirussen en Corona zijn van de categorie "Vliegers". Vliegers liften mee met kleine druppeltjes, die de oude gastheer via de mond naar buiten laat komen. De kleinste druppeltjes noemen we "aerosolen" en die kunnen vliegen. Grotere druppels vallen door de zwaartekracht binnen een paar seconden op de grond. Zij leggen een afstand af van pakweg een halve meter bij gewoon ademen tot enkele meters bij krachtig hoesten. Aerosolen blijven juist heel erg lang zweven in de lucht. Als er niet goed geventileerd wordt, kunnen ze urenlang in de lucht blijven circuleren. Ze kunnen daarbij enorme afstanden afleggen. Maatregelen zoals handenwassen, desinfecteren, afstand houden, geen handen schudden en niet knuffelen zijn perfect om Overlevers, zoals diarreevirussen aan te pakken. Overlevers reizen van gastheer naar gastheer via handen, via oppervlakten en via aanrakingen. Wanneer je Vliegers zoals griepvirussen of Corona aan wilt pakken, zijn deze maatregelen echter niet of nauwelijks effectief. Vliegers hebben een lift nodig van aerosolen, om op die manier diep de longen in te kunnen komen waar ons lichaam minder weerstand heeft. 103

Sociaal geograaf Maurice de Hond zag een verband tussen klimatologische omstandigheden en COVID-19 uitbraken. Kort daarop (10 Mrt. 2020) zag hij dat bevestigd in een Amerikaanse publicatie van een vijftal wetenschappers, waaruit bleek dat COVID-19 uitbraken meestal optraden in gebieden met een temperatuur tussen de 4°C en 11°C en een lage absolute luchtvochtigheid, normale winterse condities. Uit veel literatuur met betrekking tot influenza blijkt dat wanneer er sprake is van een lage luchtvochtigheid, microdruppels (<250 micron) lang blijven zweven. Dit wees dus op verspreiding van het Coronavirus door de lucht, net zoals bij Influenza en Mazelen. Maurice vond deze bevindingen in tegenspraak met de uitlatingen van de WHO dat de verspreiding van het coronavirus zou verlopen ófwel via grote druppels, ófwel via door aanraking van met druppels verontreinigde oppervlakken (dus niet door de lucht!).

Begin maart 2020 verscheen er een artikel in de Los Angeles Times. In Seattle was er een bijeenkomst van zestig mensen, waar 52 mensen ziek werden, besmet door één persoon. Het bijzondere aan deze casus was, dat uit de interviews van alle betrokkenen bleek dat men zich aan de geadviseerde maatregelen zoals social distancing [afstand houden] had gehouden. Deze casus maakte duidelijk dat de verspreiding van het Coronavirus door de lucht plaats moest hebben gevonden. In april 2020 trok Maurice daarom al de conclusie dat veel mensen in zorginstellingen besmet worden, omdat ze daar de lucht van andere mensen inademen als gevolg van gebrekkige ventilatie. Volgens Maurice wordt de theorie dat het virus zich via microdruppels verspreidt door Japan en Korea erkend. [Proces verbaal van verhoor van getuige-deskundige door de BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020: Maurice de Hond, sociaal geograaf, 15 nov. 2020] 102

Conclusie: De strategie achter de WHO vijf stappen campagne, is een politiek van voortdurende confrontatie met een abnormale werkelijkheid, die de burger bewust moet maken van de ernstige crisissituatie. De vijf stappen leggen de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van de virusepidemie bij de burger en maken hem schuldig wanneer die bestrijding faalt. Maar in werkelijkheid hebben stap 1 t/m 4 nauwelijks effect op de verspreiding van het Coronavirus, omdat de verspreiding via aerosolen door de lucht gaat!

7.3.2 Nederlandse maatregelen

De Nederlandse basisregels voor iedereen 104 zijn een afgeleide van het masterplan: de WHO/FIFA campagne. De slogan luidt: "alleen samen krijgen we corona onder controle". Een bedriegelijke voorstelling van zaken. Alsof de burgers door goed gedrag de virusepidemie onder controle zouden kunnen krijgen! De werkelijkheid is dat de verspreiding van het Coronavirus voornamelijk via aerosolen door de lucht verloopt. Aerosolen trekken zich van 1,5 meter niets aan en zelfs grote druppels kunnen veel verder komen dan 1,5 meter! (7.3.1 WHO/FIFA campagne)
Regelmatig handen wassen en in geval van ziekte thuis blijven en contact vermijden, zijn waarschijnlijk wel zeer nuttig. (Ioannidis: Extreme measures 68)

De 1,5 meter: een asociale maatregel

De meedogenloze werkelijkheid is dat de overheid met de 1,5 meter maatregel het sociale weefsel van de samenleving compleet kapot maakt! De 1,5 meter maatregel is een asociale maatregel, die de mens als sociaal wezen opsluit in een virtuele cel van 1,5 meter. Fysieke aanraking -handen schudden, elkaar een zoen geven- werd taboe. Samenscholingen werden verboden. Mensen die buiten een taartje aten, werden beboet. 105 Het hele sociale, culturele en sportieve leven werd aan banden gelegd: horeca gesloten, bezoekerslimieten in theaters, geen bijeenkomsten van de bridgeclub, enz. De 1,5 meter maakte van de burger een sociaal geïsoleerd wezen achter zijn beeldscherm. Thuis werken en thuis nagelbijten. De psycho-sociale schade voor de samenleving is immens! En dat allemaal voor een maatregel, die de verspreiding van het virus wel wat afremt, maar niet tot stoppen kan brengen.

Lockdown, quarantaine, thuiswerken

Toeval of niet, de Nederlandse regering stelde haar "intelligente" lockdown in op 23 Mrt. 2020, precies op de top van de epidemie. Meesurfend op de sowieso aflopende Coronagolf richting de zomer, kon de lockdown als succes verkocht worden!

Echter lockdown, quarantaine en thuiswerken kunnen de verspreiding van het virus wel vertragen, maar niet uitbannen. Volgens Prof. Pierre Capel zijn dergelijke maatregelen niet effectief, omdat het Coronavirus een grote replicatiesnelheid heeft. Het virus vermeerdert zich razendsnel. Wanneer door een lockdown het virus tot 10% teruggedrongen zou worden, is dat effect daardoor al binnen 4 of 5 dagen na het opheffen van de lockdown verdwenen! Alleen bij een volledige quarantaine, waarbij een leefgemeenschap volledig van de buitenwereld is afgesloten, is 100% uitbannen van een virus mogelijk. Met een lockdown kan dat nooit bereikt worden. [Proces verbaal van verhoor van getuige-deskundige door de BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020: Pierre Capel, em. Hoogleraar in de Experimentele Immunologie, 7 nov. 2020] 102

De politieke leiders argumenteren dat de cijfers meevallen dankzij hun beleid. Vergelijking met andere landen heeft echter aangetoond dat een lockdown niet effectief is. Spanje met een volledige lockdown deed het bijv. niet beter dan Zweden, dat geen lockdown instelde, integendeel. Lockdowns werken niet. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat inmiddels ook overtuigend aangetoond. 106 107 108 (7.3.2 Proportionaliteit)

Zie ook: Deze lockdown is disproportioneel, Barbara Baarsma et al. 16 Dec. 2020 109

Ouderen gedwongen geïsoleerd

Ouderen in verpleeghuizen werden geïsoleerd. Familiebezoek werd verboden. Demente ouderen begrepen de isolatie niet. Aan ouderen en hun familie werd geen keuze gelaten om te kiezen voor een fijne laatste periode van het leven, weliswaar met een verhoogde kans op COVID-19. De overheid besliste op dictatoriale wijze voor deze burgers zonder hun enige eigen verantwoordelijkheid te gunnen. Gedwongen sociaal en fysiek isolement is echter een serieuze stressfactor met bekende nadelige gevolgen voor de fysieke en psychische gezondheid. 71

Negatieve impact op het immuunsysteem

Prof. Michaéla Schippers stelt in een uitgebreide literatuurstudie dat er steeds meer bewijs komt dat lockdowns meer negatieve effecten hebben dan positieve effecten. Veel maatregelen tijdens een lockdown, gericht op het beschermen van de gezondheid, kunnen bijv. in het bijzonder bij kwetsbare groepen het immuunsysteem aantasten en het doel in het leven. 71

Mondkapjes

In navolging van veel andere landen zijn vanaf 1 Dec. 2020 ook in Nederland mondkapjes verplicht geworden in openbare ruimten. Een merkwaardige gang van zaken. Bij herhaling betoogde Jaap van Dissel van het RIVM dat niet-medische mondmaskers niet of nauwelijks effect hebben. Ook minister Hugo de Jonge verkondigde dit standpunt. En dan toch per 1 Dec. een verplichting. Om het gedrag van de burger te beïnvloeden? Is dit manipulatie, tirannie of allebei?

De Duitse interdisciplinaire groep van artsen en andere wetenschappers "Ärzte klären auf" heeft een groot aantal onderzoeken over de effectiviteit van chirurgische en niet-chirurgische mondmaskers verzameld. 110 Geen enkel onderzoek laat een duidelijk positief effect van mondmaskers zien, nog voor de drager, noch als bescherming voor anderen. De meeste onderzoeken concluderen dat er geen effect bewezen kan worden. Een Japans onderzoek (nr 25) concludeert dat stofmaskers door hun grote poriën en slechte pasvorm geen bescherming tegen Corona-virussen geven. Een studie (nr 39), die door de WHO zelf werd gefinancierd, postuleert dat een afstand van minstens 1 meter en het dragen van maskers geassocieerd is met een verhoogde bescherming. Een Deense studie (nr 46) ziet op basis van 4862 proefpersonen iets minder SARS-CoV-2 infecties bij deelnemers met mondmaskers (1,8%) dan bij deelnemers zonder mondmaskers (2,1%). Sommige onderzoeken (nrs 20, 27, 38) waarschuwen voor een verhoogd infectierisico door het gebruik van mondmaskers. Een aantal onderzoeken (nrs 26, 27, 28, 37) stelt zuurstoftekort of verminderde CO2-uitwisseling vast als gevolg van het gebruik van mondmaskers.

Dr. Elens stelde bij mondkapjesdragers een verminderde zuurstofsaturatie in het bloed vast. Werd het mondkapje weer afgezet, dan was de zuurstofsaturatie in korte tijd weer normaal. (video, vanaf 1:31:00) 111

Tot slot. Mondkapjes -als ze al werken- gaan uit van strikte hygiënische klinische omstandigheden. In het gewone dagelijks leven komt van dergelijke strikte hygiënische omstandigheden niets terecht! Mensen frommelen na gebruik hun mondkapje in hun binnenzak en zetten het daarna weer op. Ze zitten voortdurend met hun vingers aan het mondkapje en aan hun gezicht. Ze stoppen mondkapjes voor éénmalig gebruik in de wasmachine. Gaat prima hoor! Of nog erger, ze dragen de hele week hetzelfde mondkapje. Je hoeft geen wetenschapper te zijn, om in te zien dat op die manier mondkapjes eerder meer gezondheidsschade zullen veroorzaken dan dat ze ook maar iets positiefs voor de gezondheid zullen opleveren!

Zie ook: The Year of Disguises 112

Proportionaliteit

De mortaliteit van COVID-19 is vergelijkbaar met die van Influenza (griep).
(2. Sterftecijfers) (4. Mortaliteit)
De door de Nederlandse regering getroffen extreem zware maatregelen, zoals het instellen van een lockdown, het in quarantaine plaatsen van gezonde mensen (nog nooit eerder vertoond!), het compleet lam leggen van het sociale leven in de maatschappij, enz. kunnen op basis van deze cijfers niet onderbouwd en gerechtvaardigd worden!

Verzekeringsarts Koert van Rijn heeft uitgerekend dat de schade t.g.v. de maatregelen van de lockdown in Mrt. 2020 ca. 250.000 levensjaren 113 is, met de kwaliteit van leven meegerekend zelfs 600.000 levensjaren. Een belangrijke factor is het grote aantal uitgestelde behandelingen voor andere ziekten. De te behalen winst door minder overlijdens t.g.v. COVID-19 is ca. 1000 levensjaren. Dat die winst zo gering is, komt doordat degenen die aan COVID-19 overlijden veelal op hoge leeftijd zijn en dus sowieso een lage levensverwachting hebben. 114

7.4 Great Barrington Declaration

Op 2 Okt. 2020 stelden Prof. Dr. Martin Kulldorf, Prof. Dr. Suneta Gupta en Prof. Dr. Jay Bhattacharya de "Great Barrington Declaration" op. Zij schreven deze verklaring voor het publiek, collega-wetenschappers en overheidsfunctionarissen. De verklaring is inmiddels door meer dan 12.900 medische- en volksgezondheids-wetenschappers, 38.900 artsen en 700.000 bezorgde burgers ondertekend. 115

Enkele passages uit de Nederlandse versie van deze verklaring:

Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheids-wetenschappers maken we ons grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid welke worden veroorzaakt door het huidige COVID-19 beleid, en adviseren we een benadering genaamd ‘gerichte bescherming’.

Komend van zowel links als rechts en van over heel de wereld, hebben we onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft op de korte en lange termijn een vernietigend effect op de volksgezondheid. De gevolgen (om er enkele te noemen) zijn onder meer lagere vaccinatiegraad bij kinderen, ernstigere gevallen bij hart- en vaatziekten, minder diagnoses van kanker en toename van psychische problemen – welke zullen leiden tot meer oversterfte in de komende jaren, waarbij de werkende mensen en jongere generaties de zwaarste klappen te verduren krijgen. Scholieren en studenten van school houden is een groot onrecht.

Als deze maatregelen gehandhaafd worden tot er een vaccin beschikbaar is, zal dit onherstelbare schade aanrichten, waarbij de kansarmere onevenredig hard geraakt worden.

Gelukkig groeit onze kennis van het virus. We weten dat de sterftekans door COVID-19 meer dan duizend maal zo hoog is voor ouderen en zieken, dan voor jonge mensen. Voor kinderen is COVID-19 inderdaad minder gevaarlijk dan vele andere zaken die kinderen schade toe kunnen brengen, waaronder influenza – de griep.

[..]
Mensen die niet tot de kwetsbare groepen behoren, zouden per direct hun gewone leven weer op moeten kunnen pakken.

Lees de hele verklaring: gbdeclaration.org

8. Belanghebbenden

8.1 De VN en de "betere" wereld

De VN heeft een agenda voor een betere "groene", "duurzame" en "rechtvaardige" wereld: "Agenda 21" 116 en het vervolg "Agenda 2030". (9. "Great Reset") Agenda 21 is een niet-bindend actieplan van de VN, gepresenteerd op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling, die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. De rode draad in Agenda 21 is het paradigma van de z.g. "Sustainable Development" (Duurzame Ontwikkeling). Daarbij heeft Agenda 21 de ontwikkelde landen -het rijke Westen- in het vizier. De ontwikkelingslanden werden namelijk vrijgesteld. Een noodzakelijke voorwaarde, want anders zouden ontwikkelingslanden zoals China zich tegen Agenda 21 gekeerd hebben.

De tekst van Agenda 21 leest als een kookboek voor de totalitaire controle-maatschappij. De overheid gaat bepalen wat de duurzame toelaatbare belasting is van planeet aarde. Op basis daarvan gaat de overheid bepalen wat en hoeveel de burger mag consumeren; de toegestane ecologische voetafdruk. De overheid gaat bepalen hoeveel energie de burger mag gebruiken, welke producten wel of niet duurzaam zijn en mogen worden verkocht, wat de burger wel en niet mag eten (geen vlees!), hoe de burger zich dient te verplaatsen, de eisen aan de woning, enz. Het is niet te geloven dat leiders van de vrije Westerse wereld als een George H.W. Bush dit actieplan getekend hebben. Zouden deze wereldleiders de tekst niet zelf gelezen hebben? Of geloofden ze echt desperaat dat de wereld snel op zijn einde ging lopen?

Een belangrijke component van Agenda 21 is het ondermijnen van de democratie. De keuze om Agenda 21 niet als een internationaal verdrag maar als een niet-bindend actieplan te presenteren, is ongetwijfeld een taktische zet geweest. Agenda 21 hoefde daardoor niet geratificeerd te worden en kon dus niet door nationale parlementen worden verworpen. Beleidsmakers op diverse niveaus konden zodoende ongehinderd door democratische controle met de uitvoering aan de slag.

Een expliciete doelstelling van Agenda 21 is het versterken van Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's) en het creëren van een wereldwijd netwerk van NGO's. (Chap. 27) De VN en de regeringen dienen een proces op gang te brengen om NGO's te betrekken bij alle niveaus, van beleidsvorming via besluitvorming tot en met implementatie. (27.6) Onderwijssystemen van de overheid dienen herzien te worden, zodat NGO's betrokken worden bij formele- en informele voorlichting en bewustmaking van het publiek. (27.10e) Als argument geeft Agenda 21 het vormgeven en implementeren van de "participatieve democratie". De term "democratie" is hier echter misleidend. Het op deze manier op de troon hijsen van NGO's verzwakt de democratie! De kiezer heeft op het doen en laten van NGO's geen enkele greep! 117 Het resultaat van deze politiek is een verschuiving van de macht van de burger naar de activistische burger en naar activistische groepen. Deze door overheidssubsidies (belastinggeld!) gespekte NGO's vormen kapitaalkrachtige pressiegroepen tegen diezelfde overheid. Geld maakt macht. Met een goed gevulde oorlogskas kunnen NGO's actie voeren, lobbyen, campagnes financieren, de media bewerken, rechtszaken voeren, enz. De burger staat tegenover dit geweld compleet machteloos. Half geïnformeerd en verkeerd geïnformeerd mag hij/zij eens in de vier jaar een hokje aankruisen. Dat heet dan democratie.

8.2 Katalysatoren van de "betere" wereld

Op 14 Nov. 2010 geeft Ottmar Edenhofer, co-voorzitter van werkgroep III van het IPCC, een interview aan de Neue Zürcher Zeitung: 118

NZZ: "Tot nu toe denken velen aan hulp bij het horen van ontwikkelingsbeleid."

Edenhofer: "Dat zal onmiddellijk veranderen als de mondiale emissierechten worden verdeeld. Als dit gebeurt, per hoofd van de bevolking, dan zal Afrika de grote winnaar zijn en zullen daar enorme hoeveelheden geld naartoe stromen." [..]

Edenhofer: "Men moet duidelijk zeggen dat we de facto de rijkdom van de wereld herverdelen door middel van het klimaatbeleid. Het is duidelijk dat de eigenaars van steenkool en olie hier niet enthousiast over zullen zijn. Men moet zich bevrijden van de illusie dat het internationale klimaatbeleid een milieubeleid is. Dit heeft vrijwel niets meer te maken met milieubeleid, met problemen als ontbossing of het gat in de ozonlaag."

Dus: De klimaatagenda is de agenda van het herverdelen van rijkdom!

En ook de Corona pandemie blijkt een katalysator te zijn in de route naar de "betere" wereld. In het beleidsdocument "Policy considerations for the WHO European Region, 24 April 2020" lezen we op pagina 13: 119

Herstel moet leiden tot een andere economie - gelijkwaardiger, inclusief en duurzaam - waar gezondheids-, sociale en milieuomstandigheden die bepalend zijn voor het welzijn, centraal moeten staan bij de ontwikkeling van het nieuwe normaal. Dit is benadrukt in het VN-kader voor het reageren op de sociaaleconomische gevolgen van COVID-19 door middel van gedeelde verantwoordelijkheid en wereldwijde solidariteit.
[cursief en vet: auteur]

Dus wie dacht dat de Coronacrisis om een pandemie ging, vergist zich! De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), op 7 april 1948 opgericht als gezondheids- en welzijnsorganisatie van de VN, weet precies waar de Coronacrisis toe moet leiden: het "nieuwe normaal": een "andere" economie, "gelijkwaardiger", "inclusief" en "duurzaam".

In de ogen van de ideologen van de "betere" wereld is de Coronacrisis tot nu toe heel succesvol verlopen:

 • economische groei van de rijke landen is gestopt
  Volgens de groene ideologen zijn de voortdurende economische groei 120 en overconsumptie van de Westerse wereld niet duurzaam. Economische groei dient ingebed te worden in het concept van "Sustainable Development" (Duurzame Ontwikkeling).
 • snelle toename van schulden
  Het negatieve rentebeleid van de ECB heeft de schuldeneconomie aangejaagd. Negatieve rente is een pervers beleid, waarbij schuldenaars worden beloond en gestimuleerd, en spaarders worden gestraft en ontmoedigd. Negatieve rente is de facto een vorm van schuldvereffening, beleid dat ongelijkheid vermindert. Pieter Lakeman heeft berekend dat de negatieve rente de Italiaanse staat een rentevoordeel heeft opgeleverd van ca. 140 miljard Euro. 121 Spaarders en pensioengerechtigden betalen het gelag; zij zien hun spaargeld verdampen, resp. hun pensioen gekort. Het Corona-beleid lijkt de klus nu af te maken. Met een politiek van voortdurende lockdowns en gratis geld voor bedrijven lopen de overheidsschulden tot recordhoogte op. Zijn de snel toenemende schulden bij overheden, bedrijven en particulieren een onvermijdelijk bijeffect van het bezweren van deze Coronacrisis, zoals onze beleidsmakers betogen? Of wordt hier doelbewust aangestuurd op een financiële crash, die tot een herschikking van schulden en kapitaal moet leiden, een "Great Reset" van het kapitalisme?
 • consolidatie van bedrijven
  Vele bedrijven in het MKB zullen door de Coronacrisis failliet gaan, stoppen of overgenomen worden door multinationals. Uiteindelijk zal alle macht in handen komen van staatsbedrijven en multinationals, in nauwe samenwerking met de overheid. Dit zal leiden tot een totale overheidscontrole op de bedrijven.
 • minder CO2 uitstoot
  Het Coronabeleid heeft tot een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot geleid. Door de lockdowns liggen vele bedrijven stil of draaien op halve kracht. Het internationaal toerisme is sterk teruggedrongen. Als gevolg hiervan is de CO2 uitstoot door de luchtvaart sterk verminderd. De natuur krijgt weer een kans. Op Schiphol kun je vogels weer horen fluiten. De Coronacrisis laat zien dat grote veranderingen in de samenleving in korte tijd mogelijk zijn. Voor een betere "groene" wereld zouden de lockdowns permanent moeten worden.


Het World Economic Forum twittert de loftrompet over de lockdowns: 122

"Lockdowns verbeteren stilletjes steden over de hele wereld"

"Door de lockdowns was de seismische ruis op aarde het laagst in tientallen jaren. Wetenschappers zagen een golf van rust in de wereld in 2020. Omgevingslawaai daalde in sommige steden met 50%, omdat minder mensen transport gebruikten en fabrieken gesloten bleven. De rust stelde wetenschappers in staat om kleine aardschokken te registreren die ze anders zouden missen, en om hun inzicht in seismische activiteit te verbeteren, zodat ze toekomstige aard bevingen beter kunnen voorspellen.

Ook waren er record afnames in de luchtvervuiling. Van Azië tot Amerika klaarde de hemel boven de steden op. Maar aan het einde van 2020 was de luchtvervuiling terug op pre-pandemische niveaus.

Koolstofemissies waren ook 7% lager afgelopen jaar. Maar deze verlaging zal klimaatverandering niet vertragen, tenzij we emissieverlagingen vastleggen.

Hoe stil was het in jouw directe omgeving?"

Inderdaad, fantastisch die lockdowns! Mensen hun baan kwijt, bedrijven failliet, kinderen geen onderwijs, kankerpatiënten niet behandeld, huiselijk geweld, depressies, zelfmoorden, enz. De wereld staat op zijn grondvesten te schudden, maar voor die schokken is het WEF compleet gevoelloos.

Na vernietigende kritiek heeft het WEF deze tweet verwijderd. Was iets te open over de "betere" wereld, zoals het WEF, de VN en de WHO die voor ogen staat.

8.3 Big Pharma
Vaccins als verdienmodel

Volgens arts en epidemioloog em. Prof. Menno Jan Bouma kan er onvoorstelbaar veel geld verdiend worden met wereldwijd vaccineren. Een vaccin kan vele malen meer geld opleveren dan een medicijn. Want een medicijn geef je alleen aan mensen die ziek zijn. Dat is bij Corona pakweg één op de honderd mensen. Een vaccin kan je aan iedereen geven. De hele wereldbevolking oftewel zeven miljard mensen vaccineren: dat kost al gauw vele miljarden euro’s. Als je dit elk jaar gaat herhalen omdat het virus muteert, dan wordt het bedrag astronomisch. Wat betreft VN Agenda 2030, de "Sustainable Development Goals", merkt Prof. Bouma op dat wanneer je inzoomt op gezondheid, het voor een groot deel over vaccineren gaat. De commerciële farmaceutische industrie gaat de markt voor deze visie op gezondheidszorg bedienen. Nederland is nu bezig onze laatste nationale vaccinatie know-how te privatiseren. Dat baart hem zorgen, omdat het niet verstandig is om commerciële belangen een te grote rol te laten spelen in de medische zorg. 24

Hoe een pandemie en een vaccin te verkopen


Op de Pandemic Influenza Stakeholders Meeting van de European Scientific Working group on Influenza (ESWI) legt Marc van Ranst (hoogleraar virologie KU Leuven) uit hoe een pandemie in de markt te zetten door de media en het publiek te bespelen. Belangrijk element is het aanjagen van angst onder de bevolking door het uitspreken van het te verwachten aantal doden. Aan het einde van de door Café Weltschmerz samengestelde video is te zien hoe de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus de order voor 34 miljoen doses van het Mexicaanse griepvaccin binnenhaalt. De Mexicaanse griep bleek echter een storm in een glas water. Uiteindelijk werden 257 duizend doses gebruikt! De rest werd vernietigd. Big Pharma cashte; de belastingbetaler betaalde de rekening. 123

Lees ook: dossiermexicaansegriep 124

Invloed in de WHO

Bron: WEF

Big Pharma heeft direct en indirect een enorme invloed in de WHO! De Bill & Melinda Gates Foundation is, na de VS, de belangrijkste sponsor met ruim 225 mln USD. GAVI, "The Vaccine Alliance", draagt ongeveer 195 mln USD bij. Samen zo'n 422 mln USD, dus bijna 20% van het totale budget van 2.160 mln USD! 125

8.4 Miljardairs
Internet entrepreneurs

Terwijl de fysieke winkels hun deuren gedwongen moesten sluiten, deden de nieuwe Internet rijken goede zaken. Hoe gaan onze binnensteden in het "nieuwe normaal" eruit zien? Slaapsteden zonder winkels en zonder uitgaansleven, met alleen nog supermarkten als een relict van het "oude normaal"? Iedereen woont in de stad en alle grond terug naar Gaia, zoals Agenda 21 voorstaat?

Winst(verwachting) Amazon Inc., mln USD - Bron: KBC/Bolero

De koers van Amazon steeg in 2020 met 50%, de winst eveneens. De winst van Facebook steeg in 2020 met 45%; die van Alphabet (Google) in 2020 met 5%, met een prognose voor 2021 van +19%.

Politieke ambities

Maar de ambities van de nieuwe rijken gaan verder dan zakendoen alleen. Ze willen politieke invloed. Big Tech bedrijven als Google en Facebook zijn "strategische partners" van het World Economic Forum en praten zo op het hoogste niveau mee over hoe de wereld van morgen er uit moet gaan zien en hoe zij daar optimaal van kunnen profiteren. 126

Big Tech bepaalt ook steeds meer wat we wel en wat we niet mogen zeggen. Volgens Martin Bosma (PVV) zijn de mensen in Silicon Valley een soort "wereldregering" geworden. Ze zijn politie-agent, rechter, officier van justitie, uitvoerder en beul tegelijkertijd. 127 Zelfs de NOS maakt zich in een artikel zorgen over het verbannen van Trump van Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en Youtube. 128

8.5 Politieke leiders

Dat de politieke leiders belang hebben bij de huidige crisis is evident! De Coronacrisis heeft hun positie verstevigd. Zo ondervond president Macron steeds meer oppositie van vakbonden en gele hesjes. Maar door de Coronacrisis verstomde de oppositie en werden protesten door de Corona veiligheidsregels sterk bemoeilijkt. In Nederland ondervond premier Rutte vóór de Coronacrisis best veel tegenwind. Denk bijv. aan het dividentbelasting debacle. Nu in de Coronacrisis is de VVD-leider populairder dan ooit! In tijden van crisis roept het volk om een sterke leider. De rol van de empathische "Vader des Vaderlands" lijkt Rutte op het lijf geschreven. Of deze "Vader des Vaderlands" de intentie heeft zijn volk snel en doeltreffend uit de Coronacrisis te halen, zoals zijn volgelingen van hem verwachten, is echter nog maar de vraag. Rutte zegt geen visie te hebben, getuige zijn beroemde uitspraak: "Voor visie moet je naar de oogarts". Voor iemand in zijn positie -regeringsleider van een land- is dat echter erg ongeloofwaardig! Het is ook strijdig met zijn oproep onlangs, om toch vooral de WHO en de VN te steunen. Rutte is niet bereid zijn visie publiek te delen en er over in debat te gaan. Anders dan de Canadese premier Justin Trudeau (9.2) koerst hij het schip van staat liever in stilte via een route van voldongen feiten naar zijn bestemming. 129

Zie ook: Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken 130

8.6 Deskundigen

Uit het niets verschenen zij op het podium, de deskundigen: Jaap van Dissel, Aura Timen, Marc Bonten, Diederik Gommers, Marion Koopmans, enz. In korte tijd werden zij autoriteiten van aanzien en BN-ers. Maar de dag dat zij het einde van de pandemie afkondigen, kondigen zij daarmee tevens hun eigen vertrek af van het publieke podium! Dat is geen eenvoudige stap! Het vraagt grote persoonlijke moed om je eigen positie op te geven. Publieke aandacht en waardering werken verslavend. Vele artiesten blijken aan het einde van hun carrière grote moeite te hebben om te stoppen. Ze kunnen geen afscheid nemen van hun publiek.

9. Het is nu de tijd voor een "Great Reset"

9.1 De Coronacrisis biedt een unieke kans!

Volgens Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), zijn radicale veranderingen nodig om tot een betere uitkomst na de Coronacrisis te komen. We hebben een grote "reset" van het kapitalisme nodig! Op de website van het World Economic Forum lezen we: 131

Om een beter resultaat te bereiken moet de wereld gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten van onze samenlevingen en economieën te vernieuwen, van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden. Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet meedoen en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een "Great Reset" van het kapitalisme nodig. 132

De Coronacrisis biedt ons nu een unieke kans, zo lezen we: 133

Nu we een unieke kans krijgen om het herstel vorm te geven, zal dit initiatief inzichten bieden om degenen, die de toekomstige staat van de globale betrekkingen bepalen [de politieke wereldleiders], te helpen informeren over de richting van de nationale economieën, de prioriteiten van de samenlevingen, de aard van de bedrijfsmodellen en het beheer van een mondiaal gemeengoed. 134

Ja, we moeten eigenlijk blij zijn met deze Coronacrisis, die alle welvaart en welzijn, die we -met name in de Westerse wereld- hadden opgebouwd, vernietigt. Een crisis, waarbij inmiddels meer dan een miljoen mensen het leven heeft gelaten, een crisis die mensen hun job heeft gekost en in armoede heeft gestort tot aan wanhoop en suïcide toe, een crisis die tot een explosie van huiselijk geweld heeft geleid, enz. Proficiat! Dit slagveld als resultante van deze crisis biedt de unieke kans de wereld snel te transformeren naar de nieuwe, groene, duurzame en rechtvaardige wereld, die ons, WEF, VN en WHO, op het netvlies staat.

Tsja, wat is dit voor pseudologica? Waarom heb je een enorme economische en maatschappelijke crisis en menselijk leed nodig om de wereld beter te kunnen maken? Waarom is een ravage een opportuniteit? Waarom kun je de wereld niet verbeteren vanuit kracht, vanuit een goed draaiende economie en een goed functionerende maatschappij? De vooruitgang in de wereld de laatste 50-100 jaar is immens en zeker niet beperkt tot de Westerse ontwikkelde wereld! 135 136 Enkele voorbeelden:

Item Periode Regio Progressie
Levensverwachting 1910-2010 India 24 -> 66 jaar
Kindersterfte 1e jaar 1900-2012 Chili 25% -> 0,6%
Ondervoeding 1950-2016 Wereld 30% -> 11%
Inkomen per hoofd 1960-2005 Azië 1000$/jr -> 4900$/jr
Inkomen per hoofd 1960-2005 Afrika 1000$/jr -> 1600$/jr
Aantal jaar opleiding 1935-2010 Ontwikkelingslanden 2 -> 6,5 jr
Zwaveldioxide lucht 1980-2013 VS -81%
Fijnstof 1995-2008 Mexico City -80%
Zink, cadmium 1980-2005 Rivier de Rijn -90%


De vooruitgang in de wereld is onmiskenbaar. Maar als we naar de predikers van de "betere" wereld luisteren, horen we alleen maar rampspoed. Over vooruitgang zwijgen ze liefst zo veel mogelijk. Vreemd, zijn zij dan niet blij met de significante vooruitgang die er bijvoorbeeld geboekt wordt op het gebied van bestrijden van milieuvervuiling? Misschien wel, maar dat kunnen ze niet openlijk toegeven. Daarmee zouden ze het succes van het vrijemarktkapitalisme erkennen en dat zou strijdig zijn met hun doctrine dat dat vrijemarktkapitalisme schuldig is aan de ongelijkheid, armoede, milieuvervuiling en klimaatverandering in de wereld. 137

De Coronacrisis biedt niet een unieke kans voor een betere wereld. De Coronacrisis biedt een unieke kans om het vrijemarktkapitalisme te transformeren naar een eco-socialistische wereldorde!

9.2 De "Great Reset" van het kapitalisme

Is Prof. Klaus Schwab met zijn oproep tot een "Great Reset" van het kapitalisme een roepende in de woestijn? Nee, zeker niet! Vele wereldleiders, zoals Joe Biden en Boris Johnson, prediken de transformatie naar de "betere" wereld met het mantra "Build Back Better", beter terugbouwen. En groen/rode apostel Justin Trudeau weet precies wat hij wil: 138

"Deze pandemie heeft de kans geboden voor een reset. Dit is onze kans om onze pre-pandemische inspanningen te versnellen om economische systemen opnieuw uit te vinden, die werkelijk mondiale uitdagingen zoals extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken."
[..]
"Building Back Better [beter terugbouwen] betekent steun krijgen voor de meest kwetsbaren en tegelijkertijd onze impulsen voor het bereiken van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de SDG's behouden. Canada is hier om te luisteren en om te helpen."

Precies! Deze pandemie biedt de kans om komaf te maken met die verfoeilijke kapitalistische vrijemarkteconomie, die bron van alle onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de wereld. Vol gas dus op VN "Agenda 2030", de 17 "Sustainable Development Goals" (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen): 139

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Eerlijk werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Het is hier niet de plaats om deze doelen één voor één te bespreken. Sommigen hebben een nogal hoog "open deur" gehalte. Zo zal er niemand te vinden zijn die vóór honger en armoede is. Echter, is het niet paradoxaal te streven naar het uitbannen van alle armoede in de wereld en tegelijkertijd de burger ieder bezit te willen ontnemen? 140

Andere doelen, bijv. "Betaalbare en duurzame energie" leiden tot heftige discussie: Wat is duurzaam? Wat is betaalbaar? Bij "Klimaatactie" is de vraag of er wel een klimaatprobleem is? En zo ja, of dat dan oplosbaar is? Maar de meest interessante vraag, die bij deze doelstellingen rijst is: Ontbreekt er iets? Ik zie tenminste drie voor de mensheid belangrijke zaken die ontbreken:

 • vrijheid
  De vrijheid om vorm en sturing te geven aan je eigen leven. Om zelf keuzes te maken, ja ook onverstandige keuzes. De vrijheid ook om zonder repercussies je mening te kunnen uiten.
 • democratie
  De heerschappij aan het volk. Het volk bestuurt zichzelf. Een bestuursvorm, waarbij je als burger invloed kunt uitoefenen op en mede vorm kunt geven aan de maatschappij waarin je leeft.
 • zelfbeschikkingsrecht
  Het recht van een volk om over haar eigen lot te mogen beschikken.
  Het is een van grootste misvattingen van deze tijd dat normen en waarden universeel zouden zijn en statisch. 141 Niets is minder waar! Normen en waarden verschillen van cultuur tot cultuur en evolueren in de tijd.
  Onderdrukken van zelfbeschikkingsrecht leidt mede daardoor tot heftige emoties, spanningen en geweld. Vele volkeren snakken naar zelfbeschikkingsrecht: Koerden, Oeigoeren, Tibetanen, Basken, Tsjetsjenen, enz. Zij voelen zich onderdrukt en miskend. 142

Zou de VN, die over elk onderwerp zwaarlijvige rapporten schrijft, deze voor zoveel burgers en volken belangrijke zaken zijn vergeten? Is het niet zo dat vele miljoenen burgers gebukt gaan onder de onvrijheid in vele ondemocratische landen: Noord-Korea, China, Saoedi-Arabië, Iran, Wit-Rusland, Kazachstan, Angola, enz.? Zeker! En precies daar ligt het probleem. Al deze ondemocratische leden van de VN zullen nooit instemmen met doelstellingen, die een onverholen afkeuring zijn van hun ondemocratisch staatsbestel!

Maar als vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht geen deel uitmaken van de nieuwe "betere" wereld, zoals de VN die voor ogen heeft, moeten we ons dan geen grote zorgen maken? Absoluut! Want vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht zijn de pijlers onder onze vrije democratische natiestaten!

Hoe zal die nieuwe, groene, duurzame, rechtvaardige wereld er uit gaan zien? Ja, wie zal het zeggen. Een "Chinaficatie" van de wereld? De wereld als één grote eco-socialistische politiestaat met een wereldregering onder leiding van de VN? Zou zo maar kunnen. Zou perfect passen in de "betere" wereld van de 17 SDG's!

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig Apostolisch Nuntius in de Verenigde Staten van Amerika, ziet de "Great Reset" als een satanisch plan dat tot doel heeft de ware basis van de samenleving te vernietigen. Met scherpe pen schrijft hij in zijn open brief aan president Trump: 143

Dagelijks voelen wij de aanvallen toenemen van hen die de ware basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, de eerbied voor het menselijk leven, de liefde voor het land, de vrijheid van onderwijs en zaken doen. Wij zien dat staatshoofden en religieuze leiders meewerken aan deze zelfmoord van de Westerse cultuur en haar Christelijke ziel, terwijl de grondrechten aan burgers en gelovigen worden ontzegd in naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een globaal plan genaamd de Great Reset wordt uitgerold. De architect ervan is een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen waarmee individuele vrijheden en die van hele bevolkingen drastisch worden beperkt. In verschillende landen is dit plan reeds goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een beginstadium. Achter de wereldleiders die medeplichtig zijn aan en uitvoerders zijn van dit helse project, gaan gewetenloze figuren schuil die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Satanisch plan of niet, het is de hoogste tijd dat wij ons massaal bewust worden van wat zich achter de schermen van deze Coronacrisis afspeelt. Dat wij ons bewust worden van de ideologische agenda's van de politieke wereldleiders. Dat wij ons bewust worden van de agenda's van de miljardairs in onze wereld. Kortom dat wij ons bewust worden van wat hier werkelijk aan de hand is! Doen wij dat niet, dan eindigen wij in een eco-socialistische totalitaire staat, waarin vrijheid en democratie niet langer vanzelfsprekend zullen zijn!

Zie de Index Coronacrisis onder het kopje "Great Reset / wereldelite" voor diverse video's en artikelen van deskundigen, die zich in de "Great Reset" verdiept hebben.

10. De mythe van de maakbare wereld

Het is tijd dat we ons als mens weer bewust worden dat we een onderdeel zijn van de natuur, i.p.v. dat we ons ver verheven voelen boven de natuur! In de huidige technocratische tijd, waarin alles mogelijk en maakbaar lijkt, zijn we dat vergeten. Op veel factoren in de natuur en de kosmos kunnen we niet of nauwelijks invloed uitoefenen. Meer bescheidenheid zou ons passen en sieren. We claimen het klimaat op aarde honderd jaar in de toekomst te kunnen voorspellen, terwijl we het weer nog amper drie dagen vooruit kunnen aangeven!

Evenals de "oorlog" tegen klimaatverandering is de "oorlog" tegen het SARS-CoV-2 virus een "Mission Impossible". De beeldspraak "dat we het Virus met een grote hamer moeten verpletteren" is grote onzin en misleidend. De strijd tegen een voortdurend muterend virus valt niet te winnen! Al decennia hebben we vaccins tegen het Influenza virus (griep), maar het Influenza virus hebben we daarmee niet kunnen uitroeien. Integendeel, elk jaar in het griepseizoen overlijden er duizenden mensen in Nederland aan griep en worden honderdduizenden met Influenza besmet. Corona virussen muteren nog sneller dan Influenza. De strijd om besmettingen met Corona virussen voorgoed uit te bannen, is een op voorhand verloren strijd, een strijd met alleen maar verliezers. 144 Het is goed dat we technologie inzetten voor preventie en medicatie. Maar met beide benen op de grond zullen we moeten accepteren dat het risico op besmettingen door virussen hoort bij het leven hier op Aarde. Virussen zijn een onderdeel van de natuur. We zullen met ze moeten leren leven. 145 Contact met virussen en besmettingen zijn bovendien noodzakelijk om ons immuunsysteem actief te houden. 24 Het huidige beleid van voortdurende isolatie is op den duur desastreus. Niet alleen hebben we als sociale wezens voor ons welbevinden fysieke contacten nodig met onze medemens, gebrek aan prikkels van het immuunsysteem zal ons tot weerloze ongezonde kasplantjes maken.

Technologie heeft ons veel goeds gebracht. Dankzij technologie zijn onze welvaart en ons welzijn de afgelopen 200 jaar enorm gestegen. Dankzij technologie hebben we een hoogwaardig en verfijnd medisch zorgsysteem kunnen opbouwen, waardoor veel ziekten nu goed behandelbaar zijn en we een langer en gezonder leven hebben gekregen. In de waan van onbegrensde mogelijkheden en de totale maakbaarheid dreigen we nu echter door te slaan.

Met de techniek van het genetisch modificeren van organismen zijn we een potentieel gevaarlijke grens overgegaan door als mens op de stoel van de natuur te gaan zitten. Specialist in tropische- en infectieziekten Prof. Christian Perronne maakt zich zorgen over de mRNA-vaccins, die nu massaal uitgerold worden. In een brief op zijn Facebook pagina waarschuwt Perronne dat de "vaccins" die nu worden aangeboden geen vaccins zijn, maar producten van gentherapie en dat deze producten risico's met zich meebrengen: 146

[..] Er bestaat dus een reëel risico dat onze genen permanent worden getransformeerd. Het is eveneens mogelijk dat, door het wijzigen van de nucleïnezuren van onze eicellen of zaadcellen, deze genetische modificaties worden doorgegeven aan onze kinderen. De mensen die deze gentherapieën, ten onrechte “vaccins” genoemd, promoten, zijn tovenaarsleerlingen en beschouwen de Fransen, en in meer algemene zin alle wereldburgers, als proefkonijnen. [..]

In een gesprek met Sud Radio 146 licht Prof. Perronne toe:

"De vaccins waarover men in de media spreekt zijn niet allemaal van hetzelfde niveau; sommige hebben nog het meeste weg van medisch onderzoek waarvan de gevolgen nog onbekend zijn. Men verwart snelheid en overhaasting met elkaar en er zal eerst veel ervaring moeten worden opgedaan en ook letterlijk afstand moeten worden genomen, voordat er uitspraken kunnen worden gedaan over hoe werkzaam ze zijn en hoe goed ze worden verdragen. De bevolking zou zijn hoop moeten vestigen op de vroegtijdige behandelingen, die zich al wereldwijd hebben bewezen.

Prof. Perronne staat niet alleen in zijn kritiek over de mRNA-gebaseerde vaccins. Diverse wetenschappers hebben hun zorgen uitgesproken over de effecten op de lange termijn van deze mRNA-gebaseerde vaccins: Prof. Theo Schetters 147, Prof. dr. Karina Reiss en Prof. dr. Sucharit Bhakdi 148, dr. Peter Borger 149

Hopelijk leert deze Coronacrisis ons een nieuwe balans te vinden in het omgaan met technologie en ons menszijn als onderdeel van de natuur. Het concept van het leven is cyclisch. Het leven vernieuwt zichzelf voortdurend en ieder organisme heeft een bepaalde levensduur. Dat is noodzakelijk om de populatie onder controle te houden, om overbevolking te voorkomen. 10 Als onderdeel van de natuur moeten we accepteren dat deze natuurwetten ook voor ons gelden! Ja, ook voor ons mensen geldt dat het leven eindig is. De dood hoort bij het leven. 9 Laten we uit de Corona angstkramp schieten, weer gaan leven en de risico's accepteren die bij het leven horen. Het is prima dat we technologie inzetten om die risico's te verminderen, echter we moeten accepteren dat het risico om ziek te worden en zelfs te overlijden na een virusinfectie onderdeel is van de natuur en het leven.

I.p.v. steeds verder te vervreemden van de natuur en ons heil te zoeken in een doorgedreven technocratisch bestaan, zouden we -bewust van ons wezen als onderdeel van de natuur- moeten streven naar een leven in harmonie met de natuur. "Terug naar het paradijs", zoals Marijn Poels ons laat zien in zijn documentaire "Return to Eden" 150

Terug naar de Index
Reageer via movim: wederhoorforum

 


 1. Het SARS-CoV-2 virus bestaat en maakt slachtoffers, zoals tornado's, overstromingen en droogtes vele slachtoffers maken. Maar net zo min als extreme weersgebeurtenissen de klimaatcrisis bewijzen (De grafieken in het klimaatdebat), bewijzen COVID-19 slachtoffers de Coronacrisis. 

 2. youtube.com: POLITIE aan de deur vanwege een VIDEO!? Flavio Pasquino, 9 nov 2020
  Wijkagent: "Het volgende is waar ik vragen over heb, en dat is eigenlijk een beetje naar de achtergrond van de filmpjes die jij maakt en je beweegredenen om een podium te geven aan eh, nou ja als ik het zo mag zeggen, de complotdenker." Pasquino: "Ja" Wijkagent: "Daar ben ik benieuwd naar."
  Pasquino: "Ja, jouw vragen roepen bij mij ook weer heel veel vragen op. [lacht] Laat ik beginnen met de vraag: Wat is een complotdenker?"
  Wijkagent: "Ja, die vraag verwachtte ik. [lacht nerveus] De mensen die eh, nou ja, een meneer Faase die je in de auto gehad hebt, die eh nou ja volledig tegenovergesteld doet en denkt als je van de overheid verwacht."
  Pasquino: "OK Dus een complotdenker is iemand, die anders denkt dan de overheid, begrijp ik." Wijkagent: "Ja je, probeer je me nu te.."
  Pasquino: "Nee ik probeer het te begrijpen." Wijkagent: "Ja ok. Je probeert het naar jezelf te begrijpen of wat men in het Nederland gemiddeld vindt?" Pasquino: "Nee ik probeer jou te begrijpen, want jij belt mij."
  Wijkagent: "Ja klopt. Hoe ik het zie: iemand die heel anders denkt en andere dingen doet en verwacht van de overheid, van wat de overheid nu zelf meegeeft." 

 3. Advertentie C.W. Faase, Doetinchem, 5 mei 2020:

  Op 16 april 1945 woonde ik in Ede, werden we bevrijd
  door de Tommy's en ging de vlag uit.
  Op 16 maart 2020 werd ons, na 75 jaar vrijheid,
  opnieuw de oorlog verklaard maar nu DOOR ONZE
  EIGEN OVERHEID vanwege een "grieppandemie".
  Geholpen door een slaafse media werd er een
  angstcampagne gelanceerd die zijn weerga niet kent.
  De bevolking werd de stuipen op het lijf gejaagd.
  Gelaten werden alle maatregelen geaccepteerd die over
  ons werden uitgestort. Met rampzalige gevolgen voor
  werknemers, bedrijven, economie, gezondheid en
  vrijheid van de hele bevolking. Intussen worden
  vergaande wetswijzigen met spoed doorgevoerd.

  ALS WE NIET SNEL WAKKER WORDEN
  LEVEN WE IN EEN POLITIESTAAT

  Op 5 mei gaat bij mij de vlag halfstok. Bij U ook?
  C.W. Faase, Doetinchem, T 06 [...]

 4. allecijfers.nl: Statistieken over het Coronavirus en COVID-19 

 5. Gem. 2009/2010: 135.147; gem. 2018/2019: 152.624; (+17.478 / 10 jr.)
  Overledenen; leeftijd, 2001-2020 opendata.cbs 

 6. cbs.nl: Bijna 4 duizend mensen overleden in eerste week van 2021, 15-01-2021 

 7. Vroegst beschikbare referentiejaar voor de levensverwachting is 1950.
  volksgezondheidenzorg.info: Levensverwachting, Trends 

 8. kompanje.org: Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een coronadode? Erwin Kompanje, 15 apr 2020 

 9. cafeweltschmerz.nl: Het vaccin, een utopie: Pierre Capel - 3 juli 2020 - Emoties en DNA, immuunsysteem, nut van vaccins, groeien en sterven 

 10. ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (WHO) - icd.who.int: ICD-10 browser 

 11. Op moment van schrijven zijn er nog geen cijfers over 2020 bij het CBS beschikbaar. 

 12. volksgezondheidenzorg.info: Sterfte naar hoofdgroepen van doodsoorzaken 

 13. allecijfers.nl: Statistieken Coronavirus en COVID-19 

 14. cbs.nl: Kanker oorzaak van 3 op de 10 sterfgevallen 

 15. www.who.int: WHO COVID-19 Case definition 

 16. en.wikipedia.org: Case fatality rate 

 17. who.int: COVID-19 - GUIDELINES FOR DEATH CERTIFICATION AND CODING, 16 Apr 2020

   2. DEFINITION FOR DEATHS DUE TO COVID-19

  A death due to COVID-19 is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness, in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease (e.g. trauma). There should be no period of complete recovery from COVID-19 between illness and death.

  A death due to COVID-19 may not be attributed to another disease (e.g. cancer) and should be counted independently of preexisting conditions that are suspected of triggering a severe course of COVID-19.

 18. covid-19.sciensano.be: Epidemiologische situatie:

  6.2. HOE WORDEN COVID-19-STERFGEVALLEN GERAPPORTEERD IN BELGIË IN VERGELIJKING MET ANDERE LANDEN?

  [Hier lezen we o.a:]
  In de dagelijkse epidemiologische rapporten van Sciensano vindt u een tabel die het totale aantal sterfgevallen in verschillende Europese landen met elkaar vergelijkt. Een beperking van deze vergelijking is dat de registratie van COVID-19 sterfgevallen in België nogal ruim is (met de inclusie van bevestigde en mogelijke gevallen, zowel gehospitaliseerd als niet-gehospitaliseerd) terwijl andere landen striktere registratiecriteria hebben (link naar de beschrijving van de COVID-19 mortaliteit surveillance onder Europese landen, ECDC). Een andere interessante invalshoek is de vergelijking van de wekelijkse oversterfte door alle oorzaken tussen de verschillende Europese landen, uitgevoerd door EuroMOMO.
  [vetdruk: auteur]

 19. nhg.org: COVID-19 laatste update 3 november: "Momenteel is de prevalentie van COVID-19 dermate hoog dat het advies is om alle slachtoffers > 12 jaar met een circulatiestilstand bij een reanimatie te beschouwen als ‘Veronderstelde of bewezen COVID-19’" 

 20. Amerikaanse ziekenhuizen krijgen 20 tot 30 duizend dollar per COVID-19 gerapporteerde dode: youtube.com: Dr. Brian Tyson heeft meer dan 1700 pat. succesvol met HCQ behandeld 8 okt 2020 

 21. In Brazilië willen goeverneurs zoveel mogelijk COVID-19 doden, want dan krijgen ze meer geld. Begraafplaatsen accepteren alleen lijken als op de overlijdensverklaring COVID-19 als indicatie staat vermeld. youtube.com: Brazil & Hydroxychloroquine, Claudio Lessa 5 jul 2020 

 22. oost-online.nl: Ons afweersysteem in tijden van corona. De griepprik, vaccinatie en microvaccinatie, arts en epidemioloog em. Prof. Menno Jan Bouma, 23 Nov. 2020 

 23. aerzteklaerenauf.de: PCR-Tests und ihre Limitation  

 24. Het aantal valse positieven van de PCR-test wordt geschat op ca. 1%. Dat lijkt weinig, maar met honderdduizenden tests levert dat duizenden valse positieve tests op! Daardoor zitten nu duizenden kerngezonde mensen ten onrechte thuis in quarantaine. Met als gevolg bijv. capaciteitsproblemen in de zorg, waardoor patiënten noodzakelijke zorg wordt onthouden. En politieteams, die thuis zitten na het arresteren van een positief geteste arrestant. Het schijnt onze beleidsmakers echter allemaal niet te deren. 

 25. 13-10-2020: Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd. nederlandterugnaarnormaal.nl: Start het open debat; Stop de angst voor corona 

 26. cormandrostenreview.com: Retraction SARS-CoV-2 PCR-test paper/ 

 27. hcqtrial.com 

 28. thelancet.com: Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis, Robert Verity et al. 30 march 2020 

 29. medrxiv.org: The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, 14 July 2020 

 30. statnews.com: A fiasco in the making? John P.A. Ioannidis, 17 March 2020: "Reported case fatality rates, like the official 3.4% rate from the World Health Organization, cause horror — and are meaningless." 

 31. wnd.com: New WHO estimate puts coronavirus death rate at only 0.13%, 5 oct 2020: Dr. Michael Ryan: "Our current best estimates tell us that about 10% of the global population may have been infected by this virus." 

 32. who.int: briefing on COVID-19 - 3 March 2020: "Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected." 

 33. greenwichtime.com: WHO estimates global mortality rate for coronavirus is 3.4%, 4 March 2020 

 34. medicalxpress.com: How deadly is the coronavirus? 

 35. onlinelibrary.wiley.com: Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID‐19: an overview of systematic evaluations, John P.A. Ioannidis, 26-03-2021 

 36. thelancet.com: Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study, A Danielle Luliano et al. 13 Dec 2017 

 37. en.m.wikipedia.org: Influenza 

 38. nl.wikipedia.org: Griep 

 39. rijksoverheid.nl: Kamerbrief over nieuwe coronavirus Wuhan 28-01-2020 

 40. rijksoverheid.nl: Regeling coronavirus 28-01-2020 

 41. tweedekamer.nl/downloads: Memorie van toelichting 

 42. en.wikipedia.org: SARS 

 43. en.wikipedia.org: MERS 

 44. who.int: Ebola virus disease, 10 feb 2020 

 45. en.wikipedia.org: Dengue fever 

 46. en.wikipedia.org: Lassa fever 

 47. en.wikipedia.org: Yellow fever 

 48. dagelijksestandaard.nl: Jaap van Dissel geeft toe: sterftecijfer coronavirus is te vergelijken met dat van de griep, 10-03-2021
  Hoe onwetenschappelijk zit Van Dissel hier in zijn antwoord te goochelen met cijfers en begrippen! Hij wil de maximale oversterfte (alle overledenen ongeacht de doodsoorzaak) delen door het totaal aantal mensen dat "het" gehad heeft. Hij bedoelt waarschijnlijk dat hij het totaal aantal aan COVID-19 overleden wil delen door het aantal COVID-19 zieken. Daarmee bereken je echter de CFR, niet de IFR! 

 49. opendata.cbs.nl: Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900 

 50. nos.nl: Kwetsbare ouderen onnodig lang in ziekenhuis, 18-05-2015 

 51. nos.nl: Geen bed voor coronapatiënt door ouderen die op verpleeghuiszorg wachten, 30 okt 2020 

 52. ad.nl: Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn, 05-02-2016 

 53. nrc.nl: Kiezen op IC: de kanker- of de leverpatiënt? 12-10-2018 

 54. nos.nl: Waarom Nederland vergeleken met andere landen weinig IC-bedden heeft, 30-03-2020 

 55. parool.nl: Hoogleraar: "Griepgolf 2018 had waarschuwing moeten zijn voor tekort ic-bedden", 2-4-2020 

 56. wederhoorforum.nl: Coronacrisis is Leiderschapscrisis 

 57. youtube.com: Van Haga sloopt de Coronablunders van dit kabinet, 9 Dec 2020 

 58. stichtingvaccinvrij.nl: Dit is mijn zorg – 10 JAAR KABINET RUTTE HEEFT DE ZORG KAPOT GEMAAKT, 3-11-2020 

 59. Regeerakkoord Rutte-II: Financieel beeld 

 60. businessinsider.nl: Minister Hoekstra bereid geldsluis open te zetten tegen coronacrisis: staatsschuld mag €90 miljard stijgen, 13 Mrt 2020 

 61. rijnmond.nl: Plan voor schip voor coronapatiënten in Waalhaven niet warm onthaald, 10-11-2020 

 62. maurice.nl: Zo kan het ook: een kant en klaar Covid19-ziekenhuisschip, 5-11-2020 

 63. blckbx.tv: Overheid toont geen interesse in COVID-19 Schip! 6-11-2020 

 64. wiley.com: Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non‐evidence‐based measures, John P.A. Ioannidis 19 March 2020 

 65. centerforhealthsecurity.org: Event 201 

 66. centerforhealthsecurity.org: Event 201 Recommendations
   7. "Governments and the private sector should assign a greater priority to developing methods to combat mis- and disinformation prior to the next pandemic response. Governments will need to partner with traditional and social media companies to research and develop nimble approaches to countering misinformation. This will require developing the ability to flood media with fast, accurate, and consistent information. Public health authorities should work with private employers and trusted community leaders such as faith leaders, to promulgate factual information to employees and citizens. Trusted, influential private-sector employers should create the capacity to readily and reliably augment public messaging, manage rumors and misinformation, and amplify credible information to support emergency public communications. National public health agencies should work in close collaboration with WHO to create the capability to rapidly develop and release consistent health messages. For their part, media companies should commit to ensuring that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed including though the use of technology." 

 67. frontiersin.org: For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Covid-19 Crisis, Michaéla Schippers, 29 Sep 2020 

 68. hbvl.be: Frank Vandenbroucke: “Als de dijk breekt, is de ramp totaal”, 7 okt 2020 - Wilde de Belgische minister van volksgezondheid op deze manier slaafse volgzaamheid afdwingen? 

 69. youtube.com: Koert van Rijn gelijkenis tussen klimaatleugens en coronaleugens - 20 okt 2020 Blue Tiger Studio 

 70. nrc.nl: veel coronapatiënten op IC hebben overgewicht, 10 apr 2020 

 71. rivm.nl: Risicogroepen en COVID-19 

 72. cafeweltschmerz.nl: Valkuilen door blind geloof in politiek en wetenschap, Jan Storms 10 okt 2020 

 73. cafeweltschmerz.nl: Het psychopathie-virus, Jan Storms 28 okt 2020 

 74. voedingscentrum.nl 

 75. rijksoverheid.nl: De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen 

 76. youtube.com: Vitamin D Reduces Mortality Risk by -89%, 27-10-2020 

 77. c19vitamind.com 

 78. vdmeta.com 

 79. scitechdaily.com: Over 80% of Hospitalized COVID-19 Patients Have Vitamin D Deficiency, 27-10-2020 

 80. hpdetijd.nl: Beter dan een tweede lockdown: immuunsysteem versterken bij risicogroepen en zorgpersoneel, 26-10-2020 

 81. ad.nl: Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona, 28-10-2020 

 82. swab.nl: Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2), versie 29 september 2020 

 83. corona.nhg.org: Update 3 november - Vitamine D en COVID-19 

 84. rivm.nl: De ziekte COVID-19 

 85. zelfzorgcovid19.nl 

 86. thezelenkoprotocol.com 

 87. sciencedirect.com: COVID-19 outpatients: early risk-stratified treatment with zinc plus low-dose hydroxychloroquine and azithromycin, Dec 2020 

 88. hcqmeta.com - HCQ meta study 

 89. hcqtrial.com - Early treatment with hydroxychloroquine: a country-based analysis 

 90. volkskrant.nl: Onderzoek: hydroxychloroquine haalde in Nederland geen snars uit, 25-08-2020 

 91. medrxiv.org: Outcomes of Persons With COVID-19 in Hospitals With and Without Standard Treatment With (Hydroxy)chloroquine, 15-08-2020 

 92. lewrockwell.com: How a False Hydroxychloroquine Narrative Was Created, 16-07-2020 

 93. ivmmeta.com - Ivermectine meta study 

 94. covid19criticalcare.com - Front Line COVID-19 Critical Care Alliance 

 95. FIFA: Internationale voetbal federatie 

 96. who.int: Five steps to kicking out coronavirus, 23 March 2020 

 97. bpoc2020.nl - Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020 

 98. oost-online.nl: "Virussen zijn net inbrekers. Je moet ze staande houden bij de voordeur", arts en epidemioloog em. Prof. Menno Jan Bouma, 6 Okt. 2020 

 99. rijksoverheid.nl: De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen 

 100. volkskrant.nl: Willekeur bij uitdelen coronaboetes, 14 Mei 2020 

 101. "Lockdown leidt niet tot lagere sterfte", Ad Broere, De Andere Krant COVID-1984, zomer 2020 - deanderekrant.nl 

 102. wederhoorforum.nl: VS zwaarst getroffen land! 

 103. aier.org: Lockdowns Do Not Control the Coronavirus: The Evidence, 19-12-2020 

 104. nrc.nl: Deze lockdown is disproportioneel, Barbara Baarsma et al. 16 Dec. 2020 

 105. aerzteklaerenauf.de: Die Evidenzlage zu Mund-Nasen-Bedeckungen 

 106. youtube.com: Rob Elens, Berber Pieksma, de Groene Rekenkamer en DBT lanceren bestseller: 'Corona, vals alarm?', Blue Tiger Studio 4 Dec. 2020 

 107. aier.org: The Year of Disguises, Roger W. Koops, 16 Okt. 2020 

 108. gupta-strategists.nl: Het koekoeksjong dat COVID heet, 20-05-2020 

 109. cafeweltschmerz.nl: Tuchtklacht tegen Van Dissel: Koert van Rijn, 20 Aug. 2020
  Video verwijderd door Youtube: bitchute.com: idem 

 110. gbdeclaration.org " [..] Our goal should therefore be to minimize mortality and social harm until we reach herd immunity. [..]" 

 111. sdgs.un.org: Agenda 21, 1992 

 112. NGO's worden daarom vaak spottend "Niet Gekozen Organisaties" genoemd. 

 113. thegwpf.com: IPCC Official: “Climate Policy Is Redistributing The World’s Wealth”, 18 Nov 2010: Neue Zürcher Zeitung, interview Ottmar Edenhofer, co-chair IPCC Working Group III, 14 Nov 2010:

  NZZ: "Until now, many think of aid when they hear development policies."

  E: "That will change immediately if global emission rights are distributed. If this happens, on a per capita basis, then Africa will be the big winner, and huge amounts of money will flow there."
  [..]

  E: "One must say clearly that we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy. Obviously, the owners of coal and oil will not be enthusiastic about this. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole."

 114. euro.who.int: Policy considerations for the WHO European Region, 24 April 2020 p13:

  Recovery must lead to a different economy – more equal, inclusive and sustainable – where health, social and environmental conditions that determine well-being must be central to the development of the new normal. This has been highlighted in the UN framework for responding to the socio-economic impact of COVID-19 through shared responsibility and global solidarity.
  [cursief en vet: auteur]

 115. Hoe ontstaat economische groei?
  Economische groei ontstaat door hogere efficiëntie in de maatschappij. Door bijv. landbouwmechanisatie zijn er minder mensen op het land nodig. Deze overtollige "handen" kunnen worden ingezet voor nieuwe activiteiten, bijv. het verlenen van medische zorg, onderwijs, wetenschap, enz. Wie zegt tegen economische groei te zijn, verklaart zich dus eigenlijk tegen vooruitgang in de maatschappij. (Auteur, met dank aan Prof. Richard Tol) 

 116. youtube.com: Wie profiteren van de Corona crisis? Pieter Lakeman 4 Apr 2020: vanaf 20:40: rentevoordeel Italiaanse staat t.g.v. negatieve rente ca. 140 miljard 

 117. movim: wederhoorforum: WEF: "Lockdowns verbeteren stilletjes steden over de hele wereld" 

 118. dossiermexicaansegriep.nl 

 119. N.B.: Genoemde cijfers zijn afgeleid uit de totalen over de hele periode 2018-2019, vermeld in de tweejaarlijkse WHO-rapportage 2018-2019.

 120. weforum.org: Strategic Partners 

 121. ongehoordnederland.nl: Social media is soort wereldregering geworden, Martin Bosma, 13-01-2021 

 122. nos.nl: Trump-boycot toont: 'Sociale media scheidsrechters over vrije woord', 16-01-2021 

 123. Is Mark Rutte een goede leerling van Jean-Claude Juncker?
  tt.com: Zitate von Jean-Claude Juncker
  "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt." - Juncker 1999 über die Vertiefung der EU 

 124. dewereldmorgen.be: Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken, Prof. Mattias Desmet, 18-01-2021 

 125. weforum.org: Now is the time for a 'great reset' - 3 jun 2020 

 126. weforum.org: " To achieve a better outcome, the world must act jointly and swiftly to revamp all aspects of our societies and economies, from education to social contracts and working conditions. Every country, from the United States to China, must participate, and every industry, from oil and gas to tech, must be transformed. In short, we need a “Great Reset” of capitalism." 

 127. weforum.org: The Great Reset 

 128. weforum.org: "As we enter a unique window of opportunity to shape the recovery, this initiative will offer insights to help inform all those determining the future state of global relations, the direction of national economies, the priorities of societies, the nature of business models and the management of a global commons." 

 129. "Outside the Green Box", Steve Goreham, New Lenox Books 2017: ch2, ch4 

 130. Oorlog, corruptie en inclusiviteit zijn belangrijke factoren voor het succes van een samenleving. Zie ook: dwarsliggers.eu: Vrijemarktkapitalisme, Prof. Frank Boll: 3. Comparatieve economische systemen 

 131. Dat het vrijemarktkapitalisme (mede) schuldig is aan ongelijkheid, klopt. Vrijheid leidt tot ongelijkheid. Echter, afdwingen van gelijkheid leidt tot tirannie. Vrijheid en gelijkheid zijn geen bondgenoten! Zie: wederhoorforum.nl: We are all liberals! 

 132. youtube.com: Trudeau tells UN video conference that pandemic provided "opportunity for a reset", 29 sep 2020:
  "This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change." [..] "Building Back Better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 agenda for sustainable development and the SDGs [sustainable development goals]. Canada is here to listen, and to help." 

 133. youtube.com: WEF: You'll own nothing, and you'll be happy 

 134. Gebaseerd op de aanmatigende en ongefundeerde Westerse aanname dat een ander wel langs dezelfde lijnen zal denken en redeneren als jijzelf. 

 135. Zie ook: wederhoorforum: De Aanval op de Natiestaat 

 136. wederhoorforum: Open brief aartsbisschop Carlo Maria Viganò aan president Trump 25 Okt. 2020 - Nederlandse vertaling van de integrale brief 

 137. "Corona, vals alarm?" p86, Prof. dr. Karina Reiss, Prof. dr. Sucharit Bhakdi, vertaling Martien de Wit 2020, uitg. de Blauwe Tijger 

 138. Virusbesmettingen zijn niet het gevolg van onze verderfelijke Westerse levensstijl, overbevolking of mega-stallen, zoals sommige "groene" ideologen ons willen aanpraten. Virussen zijn een primitieve vorm van leven. Ze bestonden eerder op planeet Aarde dan wij. 

 139. wederhoorforum.nl: Het mRNA-vaccin: hartgrondige oproep van prof. Perronne, 3-12-2020 

 140. Stop massavaccinatie tegen het coronavirus, Prof. Theo Schetters, Gezond Verstand nummer 7, 13-01-2021 

 141. "Corona, vals alarm?" p88, Prof. dr. Karina Reiss, Prof. dr. Sucharit Bhakdi, vertaling Martien de Wit 2020, uitg. de Blauwe Tijger 

 142. cafeweltschmerz.nl: Het PCR-doek valt, Peter Borger en Jorn Lukaszczyk, 26-11-2020 

 143. youtube.com: Return To Eden, Marijn Poels 17-09-2020 

Vorige Bericht Volgende Bericht